En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Ple

Composició

El Ple és integrat per tots els regidors/es i és presidit per l'alcalde/ssa.

A més, a les sessions del ple també ha d'assistir el secretari o secretària de la corporació.
 

Funcions

D'acord amb l'article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, corresponen al ple les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost—llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) [derogat: atribucions en matèria de contractació, vegeu la disposició adicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre]

ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) [derogat: atribucions en matèria de contractació, vegeu la disposició adicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre].

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. Igualment, correspon al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s’han de dur a terme mitjançant una crida nominal en tots els casos, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i a l’apartat 3 d’aquest article.

 

Calendari

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebren amb caràcter ordinari, l’últim dimarts, no festiu, de cada mes, excepte els mesos d’agost i desembre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

 

Junta de govern local

Composició

 • Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa.
 • Jaume Carol Roldan, primer tinent d’alcalde i regidor de Governació, Mobilitat i transport, Llicències d’obres, ocupació, disciplina urbanística i festes.
 • Josep Maria Bayarri Lorente, segon tinent d’alcalde i regidor d'Hisenda, Serveis socials, Gent gran, Pla igualtat, promoció econòmica i Salut pública.
 • Oscar Madera Alias, Regidor d’Esports i d’Educació.

Així mateix, és habitual que també hi assisteixin els membres de la corporació de l'equip de govern requerits per l’Alcaldessa per tal que informin sobre les matèries del seu àmbit d’activitats (art. 113.3 ROF)

 • Elena Castellano Rufián, Regidora de Cultura i Joventut

A més, a les sessions resolutòries de la Junta, també ha d'assistir el secretari o secretària de la corporació.

 

Funcions

D'acord amb l'article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, correspon a la junta de govern local:

a) L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Delegacions del Ple

El Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015 ha delegat en la Junta de govern les atribucions següents:

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.
 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i els concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
 • Acceptació i sol·licitud de subvencions d’entitats publiques per a obres i serveis municipals, quan així ho permetin les bases de les corresponents convocatòries.
 • Aprovació de factures i certificacions d’obra, per a les quals existeixi consignació pressupostària, per un import màxim de 500.000 Euros. Quan es tractin d’obres d’urbanització aquest límit s’incrementarà fins a 700.000 Euros.
 • Concessió de tot tipus de subvencions, d’acord sempre amb les pertinents consignacions pressupostàries.
 • Aprovació dels diversos padrons municipals, el d’habitants inclòs, i de les seves rectificacions.
 • Alienació del patrimoni municipal.
 • Adquirir patrimoni i realitzar operacions de crèdit, fins a un import del 50% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.

Delegacions de l'alcaldessa

El Decret de l'alcaldia núm. 207/2005, de 17 de juny, ha delegat en la Junta de govern les atribucions següents:

 • Representar l’Ajuntament.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.
 • Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
 • Ordenar pagaments i rendir comptes. (Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals).
 • Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
 • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

 • Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.
 • Informe i aprovació de llicències d’activitats i d’obertura d’establiments, així com l’informe i aprovació de llicències i concessions, quan sigui competent l’Alcalde, d’ús de domini públic.
 • Protecció de la legalitat urbanística
 • Falcultats sancionadores d’activitats classificades i establiments.
 • Resolució de sol.licituds adreçades a l’Alcaldia.

 

Calendari

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebren a la sala de juntes de la Casa de la Vila o lloc habilitat a tal efecte, amb una periodicitat quinzenal.

Alcalde o alcaldessa

Composició

Marta Verdejo Sánchez

 

Funcions

D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, corresponen a l'alcalde o alcaldessa les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat dels casos que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la junta de govern local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en una disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bans.

f) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes al pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal, acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que faci. Aquesta atribució s’entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Exercir la direcció de la policia municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) Exercir les accions judicials i administratives i defensar l’ajuntament en les matèries de competència seva, fins i tot quan les ha delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple, i en aquest cas donar-ne compte al ple en la primera sessió que faci perquè ho ratifiqui.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui de més de quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

o) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats als casos següents:

1r La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.

2n La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista al pressupost.

q) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al ple o a la junta de govern local.

r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament i fer-los complir.

s) Les altres que expressament li atribueixin la llei, i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

2. Així mateix, correspon a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

3. L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la junta de govern local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les enunciades als paràgrafs a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article. Això no obstant, pot delegar en la junta de govern local l’exercici de les atribucions que preveu el paràgraf j).