Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

De conformitat amb l'article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, a excepció de les que es refereixin a decisions corresponents a les atribucions delegades pel Ple de l'Ajuntament.

 

D'acord amb diferents dictàmens i informes de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, les actes de les sessions no es poden publicar al portal web municipal sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.