En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents que pot disposar el vostre ens i els que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació de dades i documents que l’Ajuntament de Montcada i Reixac pot consultar i/o obtenir respecte dels interessats en un procediment administratiu i que han estat elaborats per qualsevol altra administració.

Els interessats en qualsevol tràmit administratiu amb l’ajuntament, organismes i instituts municipals no estan obligats a aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol altra administració. Es pressumeix el consentiment en la consulta i/o obtenció d’aquella documentació necessària a per procedir a poder iniciar la tramitació sol·licitada per l’interessat, sempre que no consti oposició expressa o si la llei aplicable requereix un consentiment exprés.  (art. 28 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques).

Aquest és el catàleg de dades i documents interoperables:

  • Padró municipal
  • Agència Estatal de l'Administració Tributària
  • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
  • Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
  • Títol de família nombrosa
  • Títol de família monoparental
  • Prestacions socials