No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 1/2017

Data d'inici de la sessió 28-02-2017

Hora d'inici de la sessió 20.00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2.- APROVACIÓ DE LA PERMUTA D’UNA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL PER UNA FINCA PROPIETAT DEL SR. JUAN JOVÉ VENTOSA.

3.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS.

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÂ I L’AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PEL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA.

5.- CONSTITUCIÓ D’UNA AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU.

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE.

7.- PRECS I PREGUNTES.