Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

L’Ajuntament de Maldà és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos dels veïns del municipi.

Les competències i funcions del municipi s’estableixen a la normativa de referència, conformada per:

 • L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 84.2 estableix les competències pròpies dels governs locals sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

   

  a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.

  b) La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.

  c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

  d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals.

  e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.

  f) La protecció civil i la prevenció d’incendis.

  g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

  h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

  i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

  j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

  k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

  l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.

  m) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

  n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

   

  L’article 66.2 del text refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, determina que els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, l'autoorganització, la identitat i la representació locals, la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, la cohesió social, les infraestructures de mobilitat, la connectivitat, la tecnologia de la informació i de la comunicació, els abastaments energètics i la gestió de recursos econòmics.

   

  Segons l’article 66.3 de la mateixa llei, el municipi té competències pròpies en les matèries següents:

 1. La seguretat en llocs públics.
 2. L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
 3. La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.
 4. L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.
 5. El patrimoni historicoartístic.
 6. La protecció del medi.
 7. Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors.
 8. La protecció de la salubritat pública.
 9. La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.
 10. Els cementiris i els serveis funeraris.
 11. La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
 12. El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.
 13. El transport públic de viatgers.
 14. Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.
 15. La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

 L’article 67 afegeix que tots els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:

 1. Enllumenat públic.
 2. Cementiri.
 3. Recollida de residus.
 4. Neteja viària
 5. Abastament domiciliari d'aigua potable.
 6. Clavegueres.
 7. Accés als nuclis de població.
 8. Pavimentació i conservació de les vies públiques.
 9. Control d'aliments i begudes.