D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es dona publicitat a la seu electrònica corporativa de l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019.