Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
T17. TAXES INFORMES ESTRANGERIA 13-06-2006 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=291:t17-taxes-informes-estrangeria&start=20
T14. RETIRADA DE VEHICLES 31-12-2008 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=288:t14-retirada-de-vehicles
T15. LLAR INFANTS 31-12-2008 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=289:t15-llar-infants
T13. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 20-12-2014 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=287:t13-taxa-per-llicencies-urbanistiques
T12. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 29-12-2015 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=286:t12-taxa-expedicio-documents-administratius
T11. TAXA DE CONNEXIÓ AL CLAVEGUERAM 13-12-2005 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=285:t11-taxa-de-connexio-al-clavegueram
T10. TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 29-12-2015 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=284:t10-taxa-subministrament-aigua
T09. TAXA MERCAT 21-12-2013 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=283:t9-taxa-mercat
T08. TAXA ESCOMBRARIES 20-12-2014 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=282:t8-taxa-escombraries
T07. TAXA CEMENTIRI 09-08-2006 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=281:t7-taxa-cementiri
T05. GUALS 20-12-2014 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=280:t5-guals
T04. BARRAQUES I FIRES 21-12-2013 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=279:t4-barraques-i-fires
T03. ACTIVITATS PUBLICITÀRIES 31-12-2008 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=278:t3-activitats-publicitaries
T02. TAXA TAULES I CADIRES 29-12-2015 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=277:t2-taxa-taules-i-cadiresdoc
T01. REGULADORA DE TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 22-12-2007 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=276:t1-materials-construccio
P01. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 13-07-2016 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=275:p1-ordenanca-fiscal-reguladora-dels-preus-publics
I05. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA - IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 27-12-2003 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=274:i5-ordenanca-fiscal-reguladora-impost-sobre-increment-del-valor-dels-terrenys-de-naturalesa-urbana
I04. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 20-12-2014 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=273:i4-ordenanca-fiscal-reguladora-impost-sobre-vehicles-de-traccio-mecanica
I03. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 20-12-2014 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=272:i3-ordenanca-fiscal-reguladora-impost-sobre-construccions-instal-lacions-i-obres
I02. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 30-03-2013 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=271:i2-ordenanca-fiscal-reguladora-impost-sobre-activitats-economiques
I01. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 29-12-2015 http://www.lasenia.cat/web/index.php/l-ajuntament/ajuntament20/category/12-ordenances-fiscals?download=270:i1-ordenanca-fiscal-reguladora-impost-sobre-bens-immobles