Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

01 - Impost sobre béns immobles

02 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

03 - Contribucions especials

04 - Reguladora de la taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament - 1

04 - Reguladora de la taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament - 2

05 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

06 - Reguladora de la taxa per l'expedició i la tramitació de documents i expedients administratius

07 - Taxa per la recollida d'escombraries

08 - Taxa de clavegueram

09 - Taxa del cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local

10 - Taxa per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al Règim d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental

11 - Reguladora dels residus de la construcció i la demolició i de la taxa pel servei municipal de recollida i/o abocament de residus de la construcció i de la demolició

12 - Taxa per la prestació del servei de veu pública

13 - Taxa pel subministrament d'aigua potable a domicili

14 - Preu públic pel lloguer de maquinària, eines i material de propietat municipal

15 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

16 - Taxa per la prestació de serveis a la Piscina Municipal

17 - Preus públics per la prestació de serveis

18 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb elements utilitzats en l'exercici d'activitats privades, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

19 - Taxa per la utilització del servei de la bàscula pública

20 - Taxa per l'ocupació de terrenys municipals i/o de domini públic amb instal·lacions de telecomunicacions i similars

21 - Taxa per la prestació del servei de l'Escola-Bressol Municipal

22 - Taxa per l'assistència a l'Escola Municipal de Música

23 - Taxa per la realització de cursos de natació a l'estiu

24 - Impost sobre Activitats Econòmiques