En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple municipal

El ple municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadants i ciutadanes en el govern de la vila. Està integrat per 7 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l'alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les darreres eleccions municipals, és la següent: 5 regidors de Independents per la Coma i la Pedra "Acord Municipal" i 2 regidors de Junts per la Coma i la Pedra

competències

El Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

calendari

El Ple celebra sessió ordinària, de forma habitual, l'últim dimecres del mes de cada 2 mesos, a les 19:30, a la sala de Sessions (Pl. Ajuntament, 1 2n planta). Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania.

Convocatòries i actes

Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'acords de la seu electrònica