En aquesta pàgina podeu consultar el contingut dels Plans Estratègics de Subvencions aprovats per l'Ajuntament de Godall, en compliment d'allò que disposa l'article 8 de la Llei General de Subvencions.