Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Ordenança fiscal de Preus Públics 

Ordenança fiscal número 1.- Impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal número 2.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal número 3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal número 4.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal número 5.- Contribucions especials

Ordenança fiscal número 6.- Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal número 7.- Taxa per llicències urbanístiques

Ordenança fiscal número 8.- Taxa per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental i innòcues

Ordenança fiscal número 9.- Taxa de cementiri municipal

Ordenança fiscal número 10.- Taxa de clavagueram

Ordenança fiscal número 11.- Taxa del servei de recollida, gestió i tractament dels residus domiciliaris i gestió de voluminosos

Ordenança fiscal número 12.- Taxa  per retirada i immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Ordenança fiscal número 15.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions

Ordenança fiscal número 16.- Taxa  per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal número 17.- Reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús

Ordenança fiscal número 18.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb portades, aparadors, vitrines, rètols, banderoles, veles i marquesines

Ordenança fiscal número 19.- Taxa per l’ocupació de subsòl, sòl i volada de la via pública

Ordenança fiscal número 20.- Reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança fiscal número 21.- Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública

Ordenança fiscal número 23.- Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança fiscal número 25.- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal número 27.- Preu públic per l’assistència a la llar d’infants municipal

Ordenança fiscal número 28.- Preu públic per la utilització de sales polivalents i altres espais municipals

Ordenança fiscal número 29.- Taxa pel trànsit de vehicles pesants pels camins públics municipals

Ordenança fiscal número 30.- Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal i altres serveis anàlegs

Ordenança fiscal número 31.- Taxa per ús privatiu o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics

Ordenança fiscal número 33.- Taxa per prestació del servei d’escola municipal de música

Ordenança fiscal número 35.- Taxa per estacionament de vehicles de traccio mecanica en vies publiques municipals

Ordenança fiscal número 36.- Ordenança Fiscal per la qual es regula la taxa per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal