En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

L'alcalde és el president de la corporació i s'encarrega de representar l'Ajuntament i de dirigir el govern i l'administració municipal.

Les seves atribucions estan definides a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i a l'article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Sans Ferrer

Jordi Sans Ferrer

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés.

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple. 

El Ple de l'Ajuntament dels Pallaresos es compon de 11 regidors i regidores. 

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària en data 27 de juny de 2019, va establir la composició de la comissió especial de comptes, la creació i composició de les comissions informatives permanents, nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats, l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistencies i indemnitzacions dels membres de la corporació i assignació de la dotació econòmica al grups municipals, així com, la constitució dels grups municipals i distribució de les diferents àrees. 

El funcionament d'aquest òrgan es troba regulat a la secció segons del Reglament Orgànic Municipal dels Pallaresos. Les sessions ordinàries tindran lloc amb una periodicitat de tres mesos, celebrant-se el darrer dijous del mes que correspongui, si aquest dia és festiu o vigília de festiu, la sessió es traslladarà al següent dijous hàbil. 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Sans Ferrer

Jordi Sans Ferrer

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés.

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Josep Maria Nolla Cabellos

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Foto Felicià Fortuny Roselló

Felicià Fortuny Roselló

Ciutadans

Veure fitxa
Foto Maria Grau Alasà

Maria Grau Alasà

Esquerra Republicana de Catalunya

Veure fitxa
Foto Francesc Xavier Marcos Tuebols

Francesc Xavier Marcos Tuebols

Independent Els Pallaresos

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Toni Tenorio Recuero

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Foto Samuel Urbano Botella

Samuel Urbano Botella

Independent Els Pallaresos

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Coronado Fuentes

Maria Jesús Coronado Fuentes

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés.

Veure fitxa
Foto Araceli Molina Camacho

Araceli Molina Camacho

Ciutadans

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Maria Teresa Llonch Simó

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Esteve Torres Prunera

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Funcions:

Les comissions informatives permanents són els òrgans permanents d'anàlisi i consulta dels temes que s'han de sotmetre al Ple, així com les responsable de dur a terme el seguiment de la gestió dels òrgans de la corporació.

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Sans Ferrer

Jordi Sans Ferrer

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés.

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Josep Maria Nolla Cabellos

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Foto Felicià Fortuny Roselló

Felicià Fortuny Roselló

Ciutadans

Veure fitxa
Foto Maria Grau Alasà

Maria Grau Alasà

Esquerra Republicana de Catalunya

Veure fitxa
Foto Francesc Xavier Marcos Tuebols

Francesc Xavier Marcos Tuebols

Independent Els Pallaresos

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Toni Tenorio Recuero

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Foto Samuel Urbano Botella

Samuel Urbano Botella

Independent Els Pallaresos

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Coronado Fuentes

Maria Jesús Coronado Fuentes

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés.

Veure fitxa
Foto Araceli Molina Camacho

Araceli Molina Camacho

Ciutadans

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Maria Teresa Llonch Simó

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Esteve Torres Prunera

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Funcions:
La comissió especial de comptes, d'acord amb el que es va aprovar en la sessió extraordinària del dia 27 de juny de 2019, està integrada per l'alcalde (2 vots), un representant de UNIM-PSC-CP (2 vots), un representant de Ciutadans dels Pallaresos (2 vots), un representant de Junts per Catalunya-Els Pallaresos (4 vots) i un representant d'ERC (1 vot).
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Sans Ferrer

Jordi Sans Ferrer

Unió Nou Impuls Municipal, PSC, Candidatura de Progrés.

Veure fitxa
Foto Felicià Fortuny Roselló

Felicià Fortuny Roselló

Ciutadans

Veure fitxa
Foto Maria Grau Alasà

Maria Grau Alasà

Esquerra Republicana de Catalunya

Veure fitxa
Foto Francesc Xavier Marcos Tuebols

Francesc Xavier Marcos Tuebols

Independent Els Pallaresos

Veure fitxa
Logo Junts per Catalunya

Toni Tenorio Recuero

Junts per Catalunya

Veure fitxa
Funcions:
Actualment aquesta legislatura no en disposa. 
Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha