En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

A continuació es troben els acords o resolucions de la corporació referents a les compatibilitats de diferents empleats/des públics/ques: