Els col·lectius que tot seguit s’especifiquen únicament es podran relacionar per mitjans electrònics amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat:

- Les persones jurídiques

- Les entitats sense personalitat jurídica

- Aquells que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

- Aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se amb l'administració.

- Les persones físiques que realitzin activitat econòmica, professional, empresaris individuals o autònoms, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici de dita activitat professional.

Mes informació:

Implantació obligació tramitació electrònica col.lectiu 14.2 Llei 39/2015

Noticies:

https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/els-tramits-amb-lajuntament-electronica