En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

EL PLE MUNICIPAL

És l'òrgan municipal col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals.

Són 25 regidors i regidores, entre els quals l'alcalde, que n'és el president. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària el primer dimecres de cada mes i té entre d'altres la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, és a dir,  la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).

 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

L'alcalde és el president de la corporació municipal i representa l'ajuntament.

La Junta de Govern Local és l'òrgan d'assistència a l'alcalde i adopta acords en aquells assumptes que li delegui l'alcalde o el Ple municipal. La formen l'alcalde, que n'és el president, i un nombre de regidors designats per l'alcalde que no pot superar un terç del total. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dilluns.

Els tinents d'alcalde són designats lliurement per l'alcalde entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local, es designen per ordre, i per aquest ordre substitueixen l'alcalde en cas d'absència, malaltia, etc. També exerceixen aquelles competències que l'alcalde els delega.

La Junta de Govern Local ostenta aquelles competències que li són delegades per l'alcalde i el Ple de l'Ajuntament.

 

Al cartipàs es troba tota la informació relativa als òrgans de govern, les competències que tenen assignats, així com la seva composició.