Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

AIGÜES DEL PRAT, SA


És una societat anònima de capital integrament municipal que neix l’any 1988 com a instrument de gestió pública del servei d’abastament d’aigua de la ciutat. Té per objecte la gestió directa dels serveis següents:

a) El servei públic de subministrament d'aigua potable, sanejament i depuració d'aigües residuals, consistent en la captació, regulació, conducció, depuració, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció i la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament.

b) L'execució d'obres i serveis en els àmbits de les infraestructures urbanes, l'abastament d'aigua, el sanejament i el medi ambient, així com la gestió i explotació, en el seu cas, de les esmentades obres i serveis.

c) Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle de l'aprofitament de l'aigua, incloses les activitats i serveis d'assessorament i estudis en aquesta matèria.

d) El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de l'analítica d'aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l'aire, d'aliments, així com d'altres paràmetres sanitaris i mediambientals.

e) Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, tindrà per objecte planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal•lacions necessàries per a l'establiment i prestació dels esmentats serveis públics i també les obres que se li encarreguin, així com portar la gestió i l'explotació de les esmentades obres i serveis.

f) La construcció i explotació d'instal•lacions de producció i distribució d'energies renovables incloses les activitats de serveis d'assessorament i estudis en aquesta matèria.

Per a més informació www.aiguesdelprat.cat.

 

 

EL PRAT COMUNICACIÓ, SL

Es va crear l’any 2001 i és l’empresa de capital integrament municipal que gestiona tots els mitjans de comunicació de titularitat municipal: la revista d’informació local, elprat ràdio, elprat.tv i els continguts informatius del web municipal elprat.cat. 

Per a més informació www.elpratcomunicacio.com i a les icones de la plana principal www.elprat.cat.

elprat.tv

Revista El Prat

 

PRAT ESPAIS, SLU

És una societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada amb capital integrament municipal creada l'any 2005. És objecte de la societat la realització del serveis següents:

a) La prestació de serveis públics, com ara la realització d'estudis urbanístics, l'activitat urbanitzadora, la gestió i explotació de les obres i serveis executats, el servei d'informació i assessorament als ciutadans en relació a l'habitatge (subvencions, mediacions, ajudes, etc.) i la construcció i gestió d'aparcaments municipals. 

b) El desenvolupament d'activitats econòmiques com, per exemple, la compravenda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tota mena d'immobles, la promoció i venda d'habitatges, tant de renda lliure com d'algun tipus de protecció oficial, i la promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats.

c) Els encàrrecs de gestió com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament del Prat.

d) Les adjudicacions directes de contractes de l'Ajuntament  com a concessions de béns de domini públic destinats a la construcció i implantació d'aparcaments i contractes patrimonials relacionats amb béns integrats en el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge per a la construcció d'habitatges destinats a polítiques socials.

Per a més informació www.pratespais.com.

 

FUNDACIÓ RUBRICATUS

És una entitat amb personalitat jurídica i sense afany de lucre, constituïda el juny de 1997 que té per finalitat principal crear i impulsar tot tipus de serveis i activitats, necessàries per a la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica del Prat de Llobregat.

L’entitat engloba un Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, i un Centre Ocupacional, format pel Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció.

La Fundació es dedica a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional. A través del seu Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, compta, actualment amb set línies de treball:  serveis industrials, postals, jardineria, manteniment i neteja d’espais, neteja de vehicles, serveis d’hostaleria i càtering.

Per a més informació  http://www.rubricatus.org/

 

CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD I LES ÀREES RESIDENCIALS ESTRATÈGIQUES EIXAMPLE SUD I RONDA DEL SUD-AEROPORT, DEL PRAT DE LLOBREGAT (CONSORCI PRAT NORD)

El Consorci Prat Nord és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, que funciona a través d’òrgans col·legiats integrats per membres designats pels ens consorciats. Es constitueix com una entitat urbanística especial amb capacitat d’administració actuant.

Té naturalesa local i voluntària, i una durada limitada al compliment dels seus objectius.

Es va constituir el 21 de novembre de 2006 entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de l’Institut Català del Sòl, i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

L’objectiu inicial del Consorci era dur a terme la transformació urbanística del sector Eixample Nord. L’any 2009 es van afegir, com a àmbits d’actuació del Consorci, les àrees residencials estratègiques (ARE) Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport.

Els objectius del Consorci Prat Nord, en tots els seus àmbits d’actuació, són:

  • Aconseguir una ordenació urbanística sostenible on l’aprofitament climàtic, l’arquitectura passiva i l’eficiència energètica siguin presents.

  • Assolir una diversitat d’usos i d’activitats compatibles amb la residència.

  • Procurar una mobilitat sostenible.

Igualment, és objectiu del Consorci dur a terme el desenvolupament i execució de les ARE.

Per a més informació http://www.consorcipratnord.cat/