Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

L’Ajuntament és l’entitat pública més propera a la ciutadania i com a tal l’administració més important a l’hora de promoure, gestionar, coordinar polítiques i prestar els serveis que contribueixin a satisfer les necessitats de la seva ciutadania.

Algunes d’aquestes polítiques i dels serveis que es presten són competència directa dels ajuntaments, i d’altres es gestionen de manera coordinada amb altres administracions (l’autonòmica i l’estatal).

Com a administració pública, l’organització, autonomia i competències d’un municipi estan regulades per diferents lleis. En els següents enllaços trobareu la principal normativa que regula el règim jurídic dels governs i les hisendes locals en els àmbits estatal i català:

Codi règim local

Codi de dret públic de Catalunya (part general)

Codi de dret públic de Catalunya (part especial)