Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

Finalitzat l'exercici econòmic anual, l'Ajuntament aprova la Liquidació del pressupost. 

La liquidació dels ingressos conté tots els drets liquidats, tant els cobrats com els pendents de cobrament. La liquidació de les despeses recull totes les obligacions de pagament reconegudes, tant les pagades com aquelles pendents de pagar.

Podeu consultar els certificats d'aprovació de la Junta de Govern Local corresponents a les liquidacions i el grau de complement de les inversions financerament sostenibles.