El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Abans del 1 de juny de cada any se sotmet a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament i després de diversos tràmits, ha de ser aprovat pel Ple Municipal abans del primer d'octubre.

Els documents que integren el Compte General mostren la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats econòmics i patrimonials de l'exercici, i l'execució i liquidació del pressupost.

A més del control i fiscalització de caràcter intern, els Comptes estan sotmesos a la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i del Tribunal de Cuentas.