Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica, financera, tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

D'acord amb l'article 68 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els ens locals no tenen atribucions per classificar les empreses interessades en participar en els procediments de contractació pública. Les competències les tenen atribuïdes la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.

Seguint aquests enllaços trobareu més informació.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

Registre Electrònic d'Empreses de la Generalitat de Catalunya