En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

En l'enllaç contractaciopublica.gencat.cat podeu consultar els plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats (PCAG SEA) i als contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió d'obra pública (PCAG COI-CCOP).

A més dels plecs de clàusules trobareu altra normativa aplicable, i la Guia per a una contractació pública, social i èticament responsable que complementa totes les normatives i plecs administratius que són d'obligat compliment en els processos de contractació pública.