En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents que pot disposar el vostre ens i els que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

En aquest document podeu consultar l'Ordenança d'administració electrònica, on es troba, com a annex IV, el "Protocol de gestió i ús del Catàleg de dades i documents interoperables de l'Ajuntament del Masnou".