Annexos corresponents als articles 6 i 8

ANNEX1: Model d'instància personal laboral fix.

ANNEX2: Nivell de català i castellà. Nivel de titulació i altres requisits

ANNEX3: Proposta dels merits a valorar

ANNEX4: Model de declaració responsable de capacitat funcional