Annexos corresponents a l'article 2

ANNEX1: Model d'instància personal laboral fix

ANNEX2: Model d'instància declaració de mèrits

ANNEX3: Nivell de català i castellà. Titulació, altres requisits, proves i temari

ANNEX4: Proposta dels merits a valorar

ANNEX5: Model de declaració responsable de capacitat funcional.

Annexos corresponents als articles 6 i 8

ANNEX1: Model d'instàcnia personal laboral fix.

ANNEX2: Nivell de català i castellà. Nivel de titulació i altres requisits

ANNEX3: Proposta dels merits a valorar

ANNEX4: Model de declaració responsable de capacitat funcional