No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 6 - 2021

Data d'inici de la sessió 14-06-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 14 de juny de 2021, a les 21.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.

3. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2021 per crèdits extraordinaris.

4. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 12/2021 per suplements de crèdit.

5. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de transport i tractament dels lixiviats del dipòsit controlat de residus municipals de Castellnou de Seana.

6. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de menjador a l’escola el Sitjar de Linyola pel curs escolar 2021-2022.

7. Proposta d’aprovació de la delegació al gerent de la competència per autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, ordenar pagaments i rendir comptes.

8. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la Comarca del Pla d’Urgell.

9. Donar compte dels acords adoptats en les Juntes de Govern realitzades els dies 17 i 24 de maig de 2021.

10. Assumptes d’urgència.

11. Precs i preguntes.

Documents 1 CONVOC_PLE 140620211623236939129.pdf

Ple 5 - 2021

Data d'inici de la sessió 17-05-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 17 de maig de 2021, a les 21.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

 

1. Aprovació acta anterior.

2. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència.

3. Donar compte del Decret de liquidació 2020.

4. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’execució, d’adequació i millora del servei i de l’eficiència energètica de l’edifici de serveis del consell comarcal del pla d’Urgell.

5. Proposta d’ aprovació de la pròrroga del contracte administratiu de gestió del servei públic d´explotació de la deixalleria de Mollerussa, deixalleria mòbil i recollida de voluminosos al municipi de Mollerussa.

6. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de transport escolar obligatori de la ruta de Lleida-Raimat a l’Institut Mollerussa de Mollerussa (IFE) pel curs escolar 2021-2022.

7. Proposta d’aprovació de la modificació del registre d’activitats de tractament del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

8. Proposta d’aprovació de concessió d’ajuts individuals de menjador, curs escolar 2020- 2021.

9. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el 19 d’abril de 2021.

10. Assumptes d’urgència.

11. Precs i preguntes.

Documents CONVOC PLE MAIG_2021 13052021 .pdf

Ple 4 - 2021

Data d'inici de la sessió 19-04-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 19 d’abril de 2021, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Donar compte dels Decrets de Presidència.

3. Donar compte de les Resolucions de Gerència.

4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l'ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa treball i formació 2020 DONA, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca.

5. Proposta d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell anualitat 2021.

6. Proposta d’aprovació de la modificació del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la Comarca del Pla d’Urgell per a la prestació del serveis d’assistència tècnica d’àmbit general i dels serveis relacionats amb l’administració electrònica.

7. Proposta d’aprovació de la concessió d’ajuts individuals de menjador, curs escolar 2020-2021.

8. Proposta d’aprovació inicial de les bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador, curs 2021-2022.

9. Proposta d’aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca referent als Serveis Socials Bàsics establerts al Contracte Programa 2016-2019.

10. Proposta d’ aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat vinculat al contracte programa 2021 ( fitxa 43).

11. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 8 de març de 2021.

12. Moció sobre l’oferta de transport escolar 

13. Moció per demanar que s’analitzi la demanda actual de transport públic per carretera a la Comarca del Pla d’Urgell i més en concret, en relació amb la demanda dels estudiants en edat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Batxillerats.

14. Assumptes d’urgència.

15. Precs i preguntes.

Documents 1CONVOC_PLE190420211618400434638.pdf.pdf

Ple 3 - 2021

Data d'inici de la sessió 08-03-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 8 de març de 2021, a les 21.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1 APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.

2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA.

3 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA.

4 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL SERVEI I DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’EDIFICI DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL.

5 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DEL PLA D’URGELL (TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, AVANÇADA -PERIFÈRICS- I MÒBIL AMB GEOLOCALITZADOR).

6 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL AL CONSORCI LOCALRET, APROVACIÓ DELS ESTATUTS I DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL I EL CONSORCI LOCALRET PER A LA INTEGRACIÓ DE LA CORPORACIÓ COM A MEMBRE DE PLE DRET D'AQUEST CONSORCI.

7 PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 028/2021 RELATIU A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, CURS ESCOLAR 2020- 2021.

8 DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN REALITZADA EL DIA 15 DE FEBRER DE 2021.

9 ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

10 PRECS I PREGUNTES.

Documents 1 CONVOC_PLE 080320211614775850228 (1).pdf

Ple 2 - 2021

Data d'inici de la sessió 15-02-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc CANAL DE YOUTUBE DEL CCPU

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió sessió Ordinària de Ple que tindrà lloc el dia 15/02/2021, a les 20:00 h, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació.

S’estableixen per tractar els assumptes que configuren el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS.

3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERENCIA.

4. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 631/2020 RELATIU ALS CANVIS DE PERSONAL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL PER ALS CURSOS 2010-2011 A 2021-2022.

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 24/2021, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI PRIMÀRIA I SERVEI D’AJUDA A DOMICILI DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA PER A L’ANY 2021.

7. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN REALITZADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2020.

8. MOCIÓ EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 D’OCTUBRE

9. MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

10. ASSUMPTES D'URGÈNCIA

11. PRECS I PREGUNTES 

Ple 1 - 2021

Data d'inici de la sessió 28-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple extraordinari que es farà el proper dia 28 de gener de 2021, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Proposta d’aprovació de la massa salarial exercici 2021.

2. Proposta d’aprovació del pressupost, plantilla personal, RLT i bases d’execució del pressupost, exercici 2021

Ple 10

Data d'inici de la sessió 21-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sessió en videoconferència - Canal de Youtube del CCPU

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 21 de desembre de 2020, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es
pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.
 
1 Aprovació acta anterior.
 
2 Decrets i Resolucions.
 
3 Aprovació dictamen de la proposta de modificació del contracte de transport escolar obligatori d’alumnes de la Comarca del Pla d’Urgell escolaritzats al centre SILOÈ de Mollerussa.
 
4 Aprovació dictamen de la proposta de modificació del contracte de gestió del servei públic de transport escolar obligatori d’alumnes de la comarca, ruta Miralcamp.
 
5 Aprovació dictamen ratificació del decret del servei de transport escolar de la comarca, ruta Vallverd-Ivars.
 
6 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació d’actualització de les ordenances fiscals de l´any 2020 per al tractament general de residus, recollida de residus a la comarca, objectes voluminosos de la comarca, deixalleria mòbil de la comarca, taxa per a la utilització de la deixalleria de Castellnou de Seana i Mollerussa, preu públic per al tractament de lixiviats externs.
7 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca.
 
8 Aprovació dictamen de la proposta de reconeixement de compatibilitat del personal laboral del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
 
9 Aprovació dictamen de ratificació del decret d’ajuts de menjador 2020-2021.
 
10 Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 23 de novembre de 2020.
 
11 Assumptes d’urgència.
 
12 Precs i preguntes.

Documents 0 CONVOC_PLE21122020.1608108861767.pdf.pdf

Ple 9

Data d'inici de la sessió 23-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Canal de Youtube del CCPU

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 23 de novembre de 2020, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1 Aprovació acta anterior.

2 Decrets i Resolucions.

3 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 11 de l’exercici econòmic 2020.

4 Donar compte del Decret de liquidació del pressupost de l’exercici 2019.

5 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de les aportacions municipals, Serveis Socials Bàsics 2021.

6 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de modificació de les taxes del conveni dels serveis tècnics ajuntaments pel 2021.

7 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació d’actualització de les ordenances fiscals de l´any 2020 per al tractament general de residus, recollida de residus a la comarca, objectes voluminosos de la comarca, deixalleria mòbil de la comarca, taxa per a la utilització de la deixalleria de Castellnou de Seana i Mollerussa, preu públic per al tractament de lixiviats externs.

8 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca.

9 Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de declaració de nul·litat dels actes de pagament irregulars del mes de desembre de 2019.

10 Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del Decret de Presidència 508/2020, relatiu a la concessió d’ajuts de menjador, curs 2020-2021.

11 Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 2 de novembre de 2020.

12 Assumptes d’urgència.

13 Precs i preguntes

Documents 1 CONVOC_PLE 23112020.1605703935483.pdf

Ple 8

Data d'inici de la sessió 02-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic - Canal de Youtube del CCPU

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 2 de novembre de 2020, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVI-19, d’acord amb l’ordre del dia següent d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.


1. Presa de possessió de la Sra. Susana Caminal i Brosel, com a nova consellera del grup ERC-AM.
2. Aprovació acta anterior.
3. Decrets i Resolucions.
4. Aprovació dictamen de la proposta de ratificació decrets modificació transport escolar:
4.1 Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del decret núm. 449/2020, de data 1 d’octubre de 2020, relatiu a l’aprovació de la modificació de la ruta de transport núm. 4 (Poal – Institut la Serra – Institut Mollerussa IV) del contracte de transport obligatori d’alumnes de la comarca del Pla d’Urgell.
4.2 Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del decret núm. 451/2020, de data 5 d’octubre de 2020, relatiu a l’aprovació de la modificació provisional de la ruta de transport núm. 8A (Golmés-Institut Mollerussa IV-IES la Serra) en relació al contracte del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010-2011 a 2021-2022.
5. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de les ordenances fiscals 2021.
6. Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del decret número 471, de data 21
d’octubre de 2020, relatiu a concessió de beques de menjador de menjador 2020/2021.
7. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre ECOEMBALAJES España SA i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a potenciar les recollides selectives d’envasos a través de la realització d’una prova pilot de tancament de contenidors amb identificació d’usuari.
8. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 21 de setembre de 2020.
9. Assumptes d’urgència.
10. Precs i preguntes.

Documents 1 CONVOC_PLE 02112020..pdf

Ple 7

Data d'inici de la sessió 21-09-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Mollerussa

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 21 de setembre de 2020, a les 21.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.


1. Donar compte de la renúncia com a conseller del Sr. Àlex Mases i Xifré.
2. Donar compte de la renúncia com a conseller del Sr. Engelbert Montalà i Pla.
3. Aprovació acta anterior.
4. Decrets i Resolucions.
5. Donar compte dels comptes de tresoreria del 2n 3r i 4t trimestre 2019.
6. Informe dictamen d’aprovació de la proposta de modificació de saldos d’exercicis anteriors. Baixa d’obligacions reconegudes.
7. Informe dictamen d’aprovació de la proposta de modificació de saldos d’exercicis anteriors. Baixes de drets reconeguts.
8. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de juliol, de morositat, PMP del segon trimestre de l’any 2020 del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
9. Informe dictamen d’aprovació de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 de l’exercici econòmic 2020.
10. Donar compte de l’informe intervenció resum objeccions i observacions exercici 2019.
11. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de la modificació del Cartipàs de la legislatura 2019-2023 en relació amb el canvi de portaveu titular i suplent del grup d’ERC-AM.
12. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, any 2020.
13. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació bases específiques concessió de subvencions a AMPES de la comarca del pla d’Urgell.
14. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus del municipi de Mollerussa.
15. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 20 de juliol de 2020.
16. Assumptes d’urgència.
17. Precs i preguntes

Documents PLE SETEMBRE 2020

Ple

Data d'inici de la sessió 20-07-2020

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 20 de juliol de 2020, a les 21.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.
En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

 

1. Aprovació acta anterior.

 

2. Decrets i resolucions.

 

3. Donar compte de l’Informe prelació de pagaments.

 

4. Aprovació dictamen de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l’exercici econòmic 2020.

 

5. Donar compte del Pla anual del Control Financer.

 

6. Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del Decret 302/2020, relatiu a l’aprovació de despeses de gestió de l’exercici 2019.

 

7. Aprovació dictamen de la proposta del Conveni entre el CCPU i els ajuntaments de la comarca per a la prestació del serveis d’assistència tècnica d’àmbit general i dels serveis relacionats amb l’administració electrònica.

 

8. Aprovació dictamen de la proposta del pagament d’hores extraordinàries.

 

9. Aprovació dictamen de la proposta de resolució de les al·legacions de l’expedient de revisió d’ofici relatiu als pagaments irregulars del mes de desembre de 2019.

 

10. Aprovació dictamen de les bases de la convocatòria del XXIII Premi Poesia Maria Mercè Marçal.

 

11. Aprovació dictamen de la proposta de l’addenda del Conveni entre Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca relatiu al Centre de Distribució d’Aliments.

 

12. Aprovació dictamen de la proposta de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca, referent als serveis socials bàsics establerts al Contracte Programa 2016-2019.

 

13. Aprovació dictamen de la proposta de l’addenda any 2020 del Conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca en relació amb el pla local de joventut, fitxa 43 del Contracte Programa.

 

14. Aprovació dictamen de la proposta de la construcció de la nova àrea soterrada al municipi de Golmés.

 

15. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 8 de juny de 2020.

 

16. Moció a favor d’una campanya agrària digna.

 

17. Assumptes d’urgència.

 

18. Precs i preguntes.

Documents 0 CONVOC_PLE 200720201594805300874.pdf

Ple 5

Data d'inici de la sessió 08-06-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sessió telemàtica - online per Youtube

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple ordinari que es farà el proper dia 8 de juny de 2020, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVI-19, d’acord amb l’ordre del dia transcrit. No obstant, en cas de millora de la situació actual, es valorarà la possibilitat de celebrar-lo de forma presencial a la Seu del Consell Comarcal.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de juliol, de morositat, PMP del primer trimestre de l’any 2020 del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

4. Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del Decret de Presidència núm. 255, de 25 de maig, relatiu a l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini pel període 2021-2023.

5. Aprovació dictamen de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 de l’exercici econòmic 2020. 6. Aprovació dictamen de la proposta de l’addenda de modificació per a l’any 2020 del Conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum.

7. Aprovació dictamen de la proposta de pròrroga del contracte de menjador de Linyola curs 2020-2021.

8. Aprovació dictamen de la proposta de pròrroga del contracte de transport LleidaRaimat-Almacelles a INS Mollerussa, curs 2020-2021.

9. Aprovació dictamen de la proposta de convocatòria d’ajuts de menjador.

10. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 11 de maig de 2020.

11. Assumptes d’urgència.

12. Precs i preguntes.

Documents 0 CONV PLE 080620201591175611163.pdf

Ple 4

Data d'inici de la sessió 11-05-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple ordinari que es farà el proper dia 11 de maig de 2020, a les 20.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVI-19, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen de la proposta de modificació temporal del pla d’inversions 2020 i modificació del romanent afectat de l’obra del nou vas de l’abocador.

4. Aprovació dictamen de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 de l’exercici econòmic 2020. 5. Aprovació dictamen de la proposta de ratificació del Decret de Presidència núm. 238, de 27 d’abril, relatiu a la pròrroga del servei de teleassistència a la comarca del Pla d’Urgell pel període d’1 de maig de 2020 a 30 d’abril de 2021.

6. Aprovació dictamen de la proposta de modificació del contracte del servei públic de neteja viària dels municipis adherits de la comarca del Pla d’Urgell.

7. Aprovació dictamen de la proposta de pròrroga del contracte administratiu de gestió del servei públic d´explotació de la deixalleria de Mollerussa, deixalleria mòbil i recollida de voluminosos al municipi de Mollerussa. 8. Aprovació dictamen de la proposta de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic, modalitat de concert, del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament de les estacions depuradores de Fondarella, Linyola, Bell-lloc d’Urgell, Barbens-Ivars d’Urgell, Juneda-Torregrossa i Bellvís, anualitat 2019.

9. Aprovació dictamen de la proposta de revisió de preus del contracte del servei d'assistència domiciliària SAD. 10. Aprovació dictamen de la proposta de modificació del Reglament Orgànic Comarcal.

11. Aprovació dictamen de la proposta del Conveni finançament bosses compostatge.

12. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació de l’inici de l’expedient de revisió d’ofici en relació amb pagaments irregulars en les nòmines del desembre de 2019 i posterior sol·licitud d’informe a la comissió jurídica assessora.

13. Aprovació dictamen de la proposta de modificació del reglament d'ajuts d'urgència.

14. Aprovació dictamen de la proposta d’adhesió al conveni de LOCALRET.

15. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 20 d’abril de 2020.

16. Moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola.

17. Assumptes d’urgència.

18. Precs i preguntes. 

Documents CONV PLE 11052020

Consell de Presidència 4

Data d'inici de la sessió 11-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Canal de Youtube del CCPU

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la reunió del Consell de Presidència que es farà el proper dia 11 de maig 2020, a les 19.30 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVI-19,, de conformitat al que s’estableix a l’art. 128 del vigent Reglament orgànic comarcal, d’acord amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació anta anterior.

2. Correspondència.

3. Currículums.

4. Peticions del personal del Consell Comarcal.

5. Peticions dels ajuntaments i entitats de la comarca.

6. Peticions de transport adaptat.

7. Subvencions oferta cultural als ajuntaments i entitats de la comarca.

8. Assumptes del Ple ordinari i de la Junta de Govern.

9. Assumptes d’urgència.

10. Precs i preguntes.

 

Mollerussa, 6 de maig de 2020

Junta de Govern 4

Data d'inici de la sessió 11-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Canal de Youtube del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern que es farà el proper dia 11 de maig de 2020, a les 19.00 hores, via telemàtica, a causa de la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi sanitària del COVI-19, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

1. Aprovació acta anterior. 

2. Aprovació dictamen de la proposta de la convocatòria i bases TAG intervenció.

3. Aprovació dictamen de la proposta de la convocatòria i bases promoció interna tècnic administratiu tresoreria. 4. Aprovació dictamen de la proposta de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2020.

5. Aprovació dictamen de la proposta de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2020.

6. Aprovació dictamen de la proposta de la sol·licitud pròrroga Conveni CDIAP

7. Assumptes tractats en les reunions informatives de les Juntes de Govern realitzades

8. Assumptes d’urgència.

9. Precs i preguntes. 

Documents CONV JGOV 11052020

Ple 3

Data d'inici de la sessió 20-04-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple telemàtic que es farà el proper dia 20 d’abril de 2020, a les 20.00 hores, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre de dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 de l’exercici econòmic 2020.

4. Aprovació dictamen de la proposta de la modificació del servei de recollida de voluminosos del contracte de recollida de residus municipals de la comarca.

5. Aprovació dictamen de la proposta de la revisió de preus anualitat 2020 del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca.

6. Aprovació dictamen de la proposta de modificació de l’ordenança preu públic per a la prestació del servei de teleassistència.

7. Aprovació dictamen de la proposta del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la comarca per regular la delegació de competències municipals en matèria de sanejament als efectes de la constitució del Consell Comarcal en entitat local de l’aigua (ELA).

8. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 10 de febrer de 2020.

9. Assumptes d’urgència.

10. Precs i preguntes.

Documents 3 CONVOC_PLE_20042020.pdf

Junta de Govern 3

Data d'inici de la sessió 20-04-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Telemàticament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern telemàtica que es farà el proper dia 20 d’abril de 2020, a les 19.00 hores, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

1. Aprovació acta anterior.

2. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 104/2020, relatiu a l’aprovació de l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la recollida Selectiva del paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya (GRP), anys 2018-2021.

3. Assumptes tractats en les reunions informatives de les Juntes de Govern realitzades

4. Assumptes d’urgència.

5. Precs i preguntes

Documents 3 CONVOC_JUNTA DE GOVERN_20042020.pdf

Junta de Govern 2

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc Sala de juntes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern que es farà el proper dia 16 de març de 2020, a les 9.00 hores, a la sala de Juntes del Consell Comarcal, edifici “Can Niubó”, C/ Prat de la Riba, núm. 1 de Mollerussa, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

1. Aprovació acta anterior.

2. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 104/2020, relatiu a l’aprovació de l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la recollida Selectiva del paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya (GRP), anys 2018-2021.

3. Assumptes tractats en les reunions informatives de les Juntes de Govern realitzades 4. Assumptes d’urgència. 

Documents 2 CONVOC_JUNTA DE GOVERN_16032020.pdf

Ple 2

Data d'inici de la sessió 16-03-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 16 de març de 2020, a les 20.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 de l’exercici econòmic 2020.

4. Aprovació dictamen de la proposta de la modificació del servei de recollida de voluminosos del contracte de recollida de residus municipals de la comarca.

5. Aprovació dictamen de la proposta de la revisió de preus anualitat 2020 del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca.

6. Aprovació dictamen de la proposta de modificació de l’ordenança preu públic per a la prestació del servei de teleassistència.

7. Aprovació dictamen de la proposta del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la comarca per regular la delegació de competències municipals en matèria de sanejament als efectes de la constitució del Consell Comarcal en entitat local de l’aigua (ELA).

8. Assumptes d’urgència.

9. Precs i preguntes.

Documents 2 CONVOC_PLE_16032020.pdf

Junta de Govern 1 (10/02/2020)

Data d'inici de la sessió 10-02-2020

Hora d'inici de la sessió 09.00

Lloc Sala de Juntes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern que es farà el proper dia 10 de febrer de 2020, a les 9.00 hores, a la seu del Consell Comarcal, edifici “Can Niubó”, C/ Prat de la Riba, núm. 1 de Mollerussa, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.


1. Aprovació acta anterior.
2. Aprovació dictamen de la proposta del Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’entitat beneficiària, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el marc del programa “ SOC-UBICAT”.
3. Aprovació dictamen de la proposta de les bases de la convocatòria per a la selecció d’un/a  administratiu/iva de RRHH.
4. Assumptes d’urgència.
5. Precs i preguntes.

Documents CONVOC_JUNTA DE GOVERN_10022020.pdf

Ple 1 (10/02/2020)

Data d'inici de la sessió 10-02-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 10 de febrer de 2020, a les 20.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de juliol, de morositat, PMP del segon, tercer i quart trimestre de l’any 2019 i PMP anual del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

4. Aprovació dictamen de la proposta dels convenis entre Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca en el marc del Programa Treball i Formació 2019.

5. Aprovació dictamen de la proposta de la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili –SAD- (Fundació Privada Serveis de Suport), any 2020.

6. Aprovació dictamen de la proposta del restabliment de l’equilibri econòmic del contracte de gestió del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca.

7. Aprovació dictamen de la proposta de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell anualitat 2020.

8. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 20 de desembre de 2019.

9. Assumptes d’urgència.

10. Precs i preguntes.

Documents CONVOC_PLE_10022020.pdf

Ple 6

Data d'inici de la sessió 30-12-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 30 de desembre de 2019, a les 14.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació actes anteriors.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen de la massa salarial exercici 2019.

4. Aprovació dictamen del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Barbens per regular la delegació a la comarca de la prestació del servei de neteja viària.

5. Aprovació dictamen de les Bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions que consten previstes en el pressupost del 2019.

6. Donar compte de la liquidació de les aportacions municipals dels Serveis Socials de l’any 2018.

7. Aprovació dictamen de les Bases del XIVè Premi d’Il·lustració i Poesia El Sol del Pla i les Bases del XIVè Premi d’Il·lustració de Poesia El Sol del Pla.

8. Aprovació dictamen del pressupost, plantilla personal, RLT i bases d’execució del pressupost, exercici 2020.

9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 1005, de data 25 de novembre de 2019, relatiu a la modificació de recorregut del servei de transport escolar al Centre d’Educació Especial SILOÉ, servei de transport obligatori, curs 2019-2020.

10. Aprovació dictamen de la previsió aportacions dels ajuntaments del Pla d’Urgell en relació als Serveis Socials bàsics anualitat 2020.

11. Aprovació dictamen de l’Addenda de pròrroga per al 2020 del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de la comarca, que incorpora la previsió de les aportacions dels ajuntaments del Pla d’Urgell en relació als serveis tècnics.

12. Aprovació dictamen de la periodicitat del règim de sessions, legislatura 2019-2023 i modificació del Reglament Orgànic Comarcal.

13. Aprovació dictamen de les indemnitzacions als consellers per assistències als òrgans col·legiats.

14. Donar compte dels acords adoptats en les Juntes de Govern realitzades els dies 28 d’octubre i 28 de novembre de 2019.

15. Assumptes d’urgència.

16. Precs i preguntes.

Documents 6 CONVOC_PLE_30122019.pdf

Junta de Govern 5

Data d'inici de la sessió 20-12-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern que es farà el proper dia 20 de desembre de 2019, a les 13.00 hores, a la seu del Consell Comarcal, edifici “Can Niubó”, C/ Prat de la Riba, núm. 1 de Mollerussa, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

1. Aprovació actes anteriors.

2. Aprovació dictamen de l’Addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

3. Donar compte dels temes tractats en les anteriors reunions informatives de les Juntes de Govern.

4. Assumptes d’urgència.

5. Precs i preguntes.

Documents 5CONVOC_JUNTADEGOVERN.pdf

Junta de Govern 4

Data d'inici de la sessió 28-11-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern extraordinària que es farà el proper dia 28 de novembre de 2019, a les 20:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, edifici “Can Niubó”, C/ Prat de la Riba, núm. 1 de Mollerussa, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

 

  1. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de cooperació i assistència municipal, anualitat 2019.
  2. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’associació Bicicleta Club de Catalunya (BACC) per a la recollida, reparació i entrega de bicicletes dipositades a les deixalleries comarcals de Castellnou de Seana i Mollerussa.

Documents 4CONVOC_JUNTADEGOVERN.pdf

Ple 5

Data d'inici de la sessió 29-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple extraordinari que es farà el proper dia 29 de novembre de 2019, a les 19:30 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

 

1. Decrets i Resolucions.

2. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 963/2019, de data 31 d’octubre de 2019, relatiu a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reposicions i millores dels sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2019).

3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 de l’exercici econòmic 2019.

4. Aprovació dictamen del conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la comarca del Pla d’Urgell per a la prestació dels serveis informàtics en l’àmbit de l’Administració electrònica.

5. Donar compte dels acords adoptats en la Junta de Govern realitzada el dia 28 d’octubre de 2019.

Documents 5 CONVOC_PLE_29112019 .docx

Ple 4

Data d'inici de la sessió 28-10-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'URgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple que es farà el proper dia 28 d’octubre de 2019, a les 21.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.


1. Aprovació actes anteriors.
2. Decrets i Resolucions.
3. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 879, de data 24 de setembre de 2019,
Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. Ruta núm. 8 A LA SERRA:
Golmés_IES Mollerussa IV-IES La Serra.
4. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 881, de data 24 de setembre de 2019,
Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. Ruta núm. 3B A LA SERRA:
Bellvís- Els Arcs- Terres de Ponent- La Serra.
5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 882, de data 24 de setembre de 2019,
Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. Ruta núm. 3A A LA SERRA:
Bellvís- Els Arcs- Terres de Ponent- La Serra.
6. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 893, de data 1 d’octubre de 2019,
Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. Ruta núm. 6A A LA SERRA:
Palau d’Anglesola - Terres de Ponent- La Serra.
7. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 894, de data 1 d’octubre de 2019,
Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. Ruta núm. 6B A LA SERRA:
Palau d’Anglesola - Terres de Ponent- La Serra.
8. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 895, de data 1 d’octubre de 2019,
Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. Ruta núm. 3 A LA SALLE:
Bell-lloc d’Urgell-Sidamon-Fondarella La Salle.
9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret núm. 896, de data 1 d’octubre de 2019,
relatiu a Servei de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell. ruta núm. 4 A LA
SALLE Torregrossa – Miralcamp – Codís – La Salle.
10. Aprovació dictamen d’adjudicació del contracte d’obres de reposicions i millores als
sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, anualitat 2019.
11. Aprovació dictamen de l’establiment del servei de borsa de materials reutilitzables a
través de l’aplicatiu COMANOU.
12. Aprovació dictamen de l’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adjudicat pel Consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia,
SAU (exp. 2015.05.d01).
13. Aprovació dictamen d’acord del Consell Comarcal d’adhesió al contracte derivat de
l’acord marc d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’acord
marc de (Exp. 2015.02).
14. Aprovació dictamen de la modificació de la ruta de transport obligatori d’alumnes de la
comarca del Pla d’Urgell escolaritzats al centre d’educació especial Siloé de Mollerussa
pel curs escolar 2019-2020.
15. Aprovació dictamen de la pròrroga del contracte de la gestió del servei públic
d´explotació de la planta de lixiviats de l´abocador de Castellnou de Seana pel període
de 2 de novembre de 2019 a 1 de febrer de 2020.
16. Informe dictamen d’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals exercici
econòmic 2019.
17. Informe dictamen d’aprovació de les ordenances fiscals exercici econòmic 2020.
18. Aprovació dictamen de les beques de menjador escolar curs 2019/2020.
19. Aprovació dictamen del programa d’activitats de Dinàmica educativa de la Comarca del
Pla d’Urgell, curs 2019/2020.
20. Moció per a la millora i la seguretat a l’autovia A-2.
21. Donar compte dels acords adoptats en les Juntes de Govern realitzades els dies 26
d’agost i 30 de setembre de 2019.
22. Assumptes d’urgència.
23. Precs i preguntes.
 

Documents 4 CONVOC_PLE_28102019.pdf

Junta de Govern 3

Data d'inici de la sessió 28-10-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoca a la sessió ordinària de la Junta de Govern que es farà el proper dia 28 d'octubre de 2019, a les 13.00 hores, a la seu del Consell Comarcal, edifici "Can Niubó", C/Prat de la Riba, núm. 1 de Mollerussa, d'acord amb l'ordre del dia que es transcriu seguidament. Per la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

1. Aprovació acta anterior.
2. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració de les entitats territorials per a l’execució del projecte estratègic ESPAIS NATURALS DE PONENT en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (Operació19.03.01).
3. Aprovació dictamen de l’addenda per a l’any 2019 del Conveni de col·laboració
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Institut català de
les dones per al servei d’informació i atenció a la dona.
4. Assumptes d’urgència.
5. Precs i preguntes.

Documents 3 CONVOC_JUNTA DE GOVERN_28102019 - .pdf

Ple 11

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'Actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària urgent del Ple que es farà el proper dia 15 d’octubre de 2019, a les 20.00 h, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

  • Moció de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació 

Documents 3CONVOC_PLE_15102019-extr.iurgent1571055043136.docx.pdf

Junta de Govern 2

Data d'inici de la sessió 30-09-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern que es farà el proper dia 30 de setembre de 2019, a les 20.30 hores, a la seu del Consell Comarcal, edifici “Can Niubó”, C/ Prat de la Riba, núm. 1 de Mollerussa, d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components.

Si no hi ha quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera, i serà suficient l'assistència de la tercera part dels seus membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

 

1. Aprovació acta anterior.

2. Aprovació dictamen de les bases, per mitja de concurs-oposició, per a la provisió d’una plaça de conductor/a de transport adaptat.

3. Aprovació dictamen de l’Addenda per a l’any 2020 del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per a la prestació dels serveis del CDIAP.

4. Assumptes d’urgència.

5. Precs i preguntes

Documents CONVOC_JUNTA_GOVERN 1 SETEMBRE 30092019

Ple 10

Data d'inici de la sessió 30-09-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple que es farà el proper dia 30 de setembre de 2019, a les 21.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació actes anteriors.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’autorització de canvis de personal adscrits al servei de transport escolar de la Comarcal del Pla d’Urgell, ruta núm. 3 A a la Serra.

4. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’autorització de canvis de personal adscrits al servei de transport escolar de la Comarcal del Pla d’Urgell, ruta núm. 3 B a la Serra.

5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’autorització de canvi de vehicle adscrit al servei de transport escolar de la Comarcal del Pla d’Urgell, ruta núm. 1 a la Salle.

6. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’autorització de canvi de vehicles adscrits al servei de transport escolar de la Comarcal del Pla d’Urgell, ruta núm. 1 A a la Serra.

7. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’autorització de canvi de vehicles adscrits al servei de transport escolar de la Comarcal del Pla d’Urgell, ruta núm. 4 a la Salle.

8. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022, en relació amb la ruta de transport escolar obligatori núm. 4 del municipi del Poal a l’Institut la Serra i Institut Mollerussa IV pel curs escolar 2019-2020.

9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022, en relació amb la ruta de transport escolar obligatori núm. 5 de Vila-sana, Merlets, Codis a l’Institut la Serra i Institut Mollerussa IV pel curs escolar 2019-2020.

10. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència relatiu a l’aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022, en relació amb la ruta de transport escolar obligatori núm. 7 A Sidamon, Fondarella, a l’Institut la Serra i Institut Mollerussa IV pel curs escolar 2019-2020.

11. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència de l’aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la Comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022, en relació amb la ruta de transport escolar obligatori núm. 8 A de Golmés a l’Institut la Serra i Institut Mollerussa IV pel curs escolar 2019-2020.

12. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 de l’exercici econòmic 2019.

13. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació definitiva del Compte general de l’exercici 2018.

14. Aprovació dictamen de l’oferta pública d’ocupació any 2019.

15. Aprovació dictamen de la proposta de revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus del municipi de Mollerussa.

16. Aprovació dictamen de la proposta de renovació dels vehicles i equips de recollida del contracte administratiu de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans dels ajuntaments de la comarca.

17. Aprovació dictamen de la proposta de manteniment del cobrament de l’amortització de vehicles a les taxes de recollida de residus municipals als ajuntaments de la comarca.

18. Aprovació dictamen de nomenament de representant al Patronat Intercomarcal de Turisme, Terres de Lleida, de la Diputació de Lleida.

19. Aprovació dictamen de la modificació del Reglament que preveu les bases reguladores del Centre de Distribució d’Aliments del Pla d’Urgell.

20. Assumptes d’urgència.

21. Precs i preguntes.

Documents CONVOC_PLE 10_SETEMBRE 30092019

Ple - 26/07/2019

Data d'inici de la sessió 26-07-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Extraordinari que es farà el proper dia 26 de juliol de 2019, a les 14.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Presa de possessió del Sr. Jacint Planell i Pey com a conseller comarcal de Junts per Catalunya.

2. Donar compte del Decret de Presidència de nomenament de vicepresidents legislatura 2019-2023.

3. Proposta de constitució de la Junta de Govern Local per a la 9a legislatura i la seva composició.

4. Proposta de delegació de funcions a la Junta de Govern Local.

5. Proposta de ratificació per a la 9a legislatura del consell de presidència i la seva nova composició.

6. Proposta d’aprovació de la constitució de les comissions informatives.

7. Donar compte del Decret de Presidència de delegació de les àrees de gestió i nomenament de presidents de les comissions informatives.

8. Proposta d’aprovació de la periodicitat del règim de sessions, legislatura 2019- 2023.

9. Donar compte de la constitució dels grups polítics i llurs portaveus.

10. Proposta d’aprovació de les representacions del Consell Comarcal a entitats i Institucions.

11. Proposta d’aprovació de les retribucions als consellers per assistències als òrgans col·legiats, modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici econòmic 2019.

12. Proposta d’aprovació de la dedicació parcial del Sr. President i de les retribucions econòmiques.

13. Proposta d’aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal legislatura 2019-2023.

Documents 1. Convocatoria ple cartipas 26 de juliol de 2019 SIGNAT.doc.pdf

Ple 9

Data d'inici de la sessió 08-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Em plau adreçar-me a vós per tal de convocar-vos, d’acord amb el que s’estableix a l’article 22 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, a l’Acte de Constitució del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per a la legislatura 2019-2023, que tindrà lloc el proper dia 8 de juliol de 2019, a les 20.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa) amb el següent

ORDRE DEL DIA : 

1. Constitució del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i elecció del president/a.

Documents 9CONVOC_PLE_111020181539082202959.docx.pdf

Ple 8

Data d'inici de la sessió 02-07-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Extraordinari que es farà el proper dia 2 de juliol de 2019, a les 14.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació actes anteriors. 

Documents 8CONVOC_PLEEXTR_02072019-1561633020140.docx.pdf

Ple 7

Data d'inici de la sessió 01-07-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'URgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Extraordinari que es farà el proper dia 1 de juliol de 2019, a les 21.00 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament.

En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació dictamen de les reposicions i millores a l'àmbit del Consell Comarcal Gestió Depuradores.

2. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 de l’exercici econòmic 2019. 

Documents 7CONVOC_PLEEXTR_010720191561532619300.docx.pdf

Ple 6

Data d'inici de la sessió 10-06-2019

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i Resolucions.
3. Donar compte del comptes de tresoreria del 1r. trimestre de l’exercici 2019.
4. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l’exercici
econòmic 2019.
5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 484/2019, de 24 de maig de 2019, relatiu a
la pròrroga de sis mesos del contracte de gestió del servei públic d'explotació de la
planta de lixiviats de l'abocador de Castellnou de Seana.
6. Aprovació dictamen de la ratificació del Decret 544/2019, de 29 de maig de 2019, relatiu
a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre la delegació de Barcelona de l’Institut
Superior d’Estudi Psicològics (ISEP Formació) i el CDIAP Pla d’Urgell, per a la
realització de practiques de formació, per a l’any 2019.
7. Aprovació dictamen de la pròrroga del contracte del servei de transport escolar al CEE
SILOÉ pels cursos 2019-2020 i 2020-2021.
8. Aprovació dictamen del Conveni del Pla d’Urgell relatiu al programa de mediació per al
lloguer social per a l’any 2019 de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal.
9. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell relatiu a l'oficina local d’habitatge
situada en aquesta comarca, per a l’any 2019.
10. Aprovació dictamen de la revisió de preus anualitat 2019 del contracte de gestió de
serveis públics del servei d’ajuda a domicili primària i servei d’ajuda a domicili de la Llei
de dependència.
11. Aprovació dictamen de les bases de la convocatòria del 22è premi de poesia M. Mercè
Marçal.
12. Aprovació dictamen de la modificació del Reglament del transport escolar de la
comarca del Pla d’Urgell
13. Assumptes d’urgència.
14. Precs i preguntes.

Documents 6CONVOC_PLE_100620191559715062259.docx.pdf

Ple 4 Ord / 2019

Data d'inici de la sessió 08-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 8 d’abril de 2019,
a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat de la
Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació. En cas
que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per
un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa
convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i Resolucions.
3. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de
juliol, de morositat i PMP del quart trimestre de l’any 2018 del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
4. Aprovació dictamen de modificació de saldos d’exercicis anteriors. Baixes de drets
reconeguts.
5. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 de l’exercici
econòmic 2019.
6. Aprovació dictamen de l’adhesió a l’acord marc de subministrament de paper amb
destinació a les entitats locals.
7. Aprovació dictamen del Conveni Espais Naturals de Ponent any 2019.
8. Aprovació dictamen del registre d’activitats de tractament.
9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 150/2019, d’1 de març, relatiu a
l’aprovació del Conveni en pràctiques entre el Consell Comarcal i la UOC.
10. Aprovació dictamen de la convocatòria i les bases reguladores d’ajuts individuals de
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques dels alumnes escolaritzats
en centres docents de la comarca del Pla d’Urgell. Curs 2019-2020.
11. Aprovació dictamen de l’expedient de contractació del servei de menjador del
centre escolar “ El Sitjar” de Linyola.
12. Assumptes d’urgència.
13. Precs i preguntes.

Documents 4 Ord - 2019

Ple 3 Ord / 2019

Data d'inici de la sessió 11-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 11 de març de 2019, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació 2018, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la comarca.

4. Aprovació dictamen de la pròrroga del contracte del servei de teleassistència.

5. Aprovació dictamen de la pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'explotació de la planta de lixiviats de l’abocador de Castellnou de Seana.

6. Assumptes d’urgència.

7. Precs i preguntes.

Documents 3Ord-2019

Ple 11

Data d'inici de la sessió 20-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 de l’exercici
econòmic 2018.
4. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 462/2018, d’aprovació
de les bases dels tècnics d’ocupació.
5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 495/2018, relatiu a la
regularització de la fitxa 43 del contracte programa. anualitat 2017. Plans locals i
comarcals de joventut i tècnic compartit.
6. Aprovació dictamen de ratificació dels estatuts del Consorci de normalització
lingüística.
7. Aprovació de la modificació del finançament en les actuacions de campanya de
prevenció 2016 de l´ARC.
8. Aprovació dictamen de reconeixement de compatibilitat amb exercici d’activitat
privada del personal laboral.
9. Aprovació dictamen de les bases del procés selectiu mitjançant concurs-oposició
per a la selecció d'un tècnic administratiu adscrit a secretaria.
10. Aprovació dictamen del pressupost i plantilla personal.
11. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 509/2018, relatiu a
l’autorització de canvis en el personal adscrit al servei de transport escolar de la
comarca del Pla d’Urgell. ruta núm. 1 a la Salle.
12. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 514/2018, d’aprovació
del Conveni per al desplegament del servei d’atenció integral local per a les
persones LGBTI entre la direcció general d’igualtat i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
13. Aprovació dictamen del programa dinàmica educativa 2018/2019.
14. Aprovació dictamen XIII Bases il·lustració i poesia Sol del Pla.
15. Aprovació dictamen de l’addenda del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i els municipis de la comarca en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Plans
locals de joventut, anualitats 2018/2019.
16. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, referent als serveis socials bàsics establerts al
contracte programa 2016-2019.
17. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu al Centre de distribució d’aliments.
18. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació amb l’aplicació dels serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: programes
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc. fitxa 2.2. del contracte
programa. 2016/2019.
19. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació amb la gestió de la fitxa 7 “
Migracions i ciutadania”. Anualitats 2016-2019.
20. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació amb la implementació de la fitxa 37
“Plans i mesures d’igualtat en el treball”. Any 2016-2019.
21. Aprovació dictamen de la modificació reglament ajuts urgència social.
22. Assumptes d’urgència.
23. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 11

Ple 10

Data d'inici de la sessió 12-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 12 de novembre de
2018, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat
de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació. En
cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per
un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa
convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.
1. Aprovació actes anteriors.
2. Decrets i resolucions.
3. Donar compte dels comptes de tresoreria 3r trimestre de 2018.
4. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 de l’exercici
econòmic 2018.
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de
juliol, de morositat i PMP del tercer trimestre de l’any 2018 del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
6. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 368/2018 d’aprovació de despeses
indirectes de personal 2018.
7. Aprovació dictamen de la revisió de preus explotació EDARS Pla d’Urgell durant
l’anualitat 2017.
8. Aprovació dictamen del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana per a la
promoció turística conjunta dels equipaments turístics de les tres entitats.
9. Aprovació dictamen de ratificació Decret 453/2018 d’aprovació addenda al Contracte
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, per al 2018 i 2019.
10. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 8 de Golmés a l’Institut La Serra.
11. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 7 de Sidamon a l’Institut La Serra.
12. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 5 de Vila- sana a l’Institut La Serra.

13. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 4 del Poal a l’Institut La Serra.
14. Aprovació dictamen de les beques de menjador escolar, curs 2018-2019.
15. Aprovació dictamen del Pla prevenció residus comarcal.
16. Aprovació dictamen del conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consell
Comarcal de la Noguera per al tractament de lixiviats procedents de dipòsits
controlats de residus urbans o industrials assimilables.
17. Aprovació dictamen de la modificació del finançament de la subvenció de prevenció
de residus de l’any 2015.
18. Assumptes d’urgència.
19. Precs i preguntes.

 

Documents conv_ple_octubre_09112018

Ple 9

Data d'inici de la sessió 11-10-2018

Hora d'inici de la sessió 13:45

Lloc Sala de plens del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Extraordinari i Urgent que es farà el proper dia 11 d’octubre de 2018, a les 13.45 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

La urgència en la convocatòria del present Ple ve motivada atès que la tècnica administrativa adscrita als serveis de secretaria, ha sol·licitat acollir-se a la jubilació parcial, mitjançant un contracte de relleu i per la possibilitat que a partir de l’any 2019 es faci una reforma del sistema de pensions que comporti una modificació de les bases reguladores de les pensions i de les condicions per tal de poder acollir-se a la jubilació parcial.

1. Aprovació de la urgència de l’únic punt a tractar.

2. Aprovació de les bases de la convocatòria per a la selecció d’un/a tècnic/a administratiu/va adscrit/a als serveis de Secretaria.

Documents 9CONVOC_PLE_111020181539082202959.docx.pdf

Ple 8 / 2018

Data d'inici de la sessió 01-10-2018

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Proposta d’aprovació definitiva del Compte general de l’exercici 2017.
4. Proposta d’aprovació de la massa salarial de l’exercici 2018.
5. Proposta d’aprovació de l’increment salarial de l’exercici 2018 d’acord amb la llei de
pressupostos de l’exercici 2018.
6. Proposta d’acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
7. Donar compte dels comptes de tresoreria 2n trimestre de 2018.
8. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 de l’exercici
econòmic 2018.
9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 285/2018 de sol·licitud de subvenció
d’acord amb Resolució TES/947/2018, per dur a terme un projecte de prevenció de
residus.
10. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 294/2018 de sol·licitud de subvenció i
aprovació de memòria descriptiva del pla de treball, pressupost i addenda del
Conveni amb l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per desenvolupar el programa
Catalunya Emprèn 2018.
11. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 298/2018 de sol·licitud de subvenció
d’acord amb Resolució TES/1250/2018, d’11 de juny, de convocatòria per a la
concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica de residus municipals.
12. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 326/2018 d’aprovació de la convocatòria
i bases que regiran la provisió temporal d’un lloc de treball de tècnic auxiliar
informàtic.
13. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 349/2018 d’aprovació del Pla Seguretat
i Salut obres reposicions i millores EDARS 2018.
14. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 367/2018 d’adscripció al projecte Espais
Naturals de Ponent.

15. Aprovació dictamen de l’expedient ordenances fiscals any 2019.
16. Aprovació dictamen de ratificació de decrets referents al transport escolar:
16.1 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 304/2018 de modificació del
contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla
d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022 en relació amb la ruta
Torregrossa- Institut Terres Ponent- Institut la Serra pel curs 2018/2019.
16.2 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 307/2018 de modificació del
contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla
d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022 en relació amb la ruta Bellvís-
Arcs- Institut Terres Ponent- Institut la Serra pel curs 2018/2019.
16.3 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 309/2018 de modificació del
contracte de transport obligatori d’alumnes de la comarca del Pla d’Urgell
escolaritzats al centre d’educació especial SILOÉ de Mollerussa pel curs escolar
2018-2019.
16.4 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 339/2018 de modificació del
contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla
d’Urgell per cursos 2010/2011 a 2021/2022. Modificació ruta Palau- Institut
Terres Ponent- Institut la Serra pel curs 2018/2019.
16.5 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 344/2018 d’autorització de canvi de
vehicle i personal ruta 3A transport escolar.
16.6 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 345/2018 d’autorització de canvi de
vehicle, personal i ruta ruta 4 a La Serra transport escolar.
16.7 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 346/2018 d’autorització de canvi de
personal ruta 5 a La Serra transport escolar.
16.8 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 351/2018 d’autorització de canvi
personal ruta 8 a la Serra.
16.9 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 352/2018 d’autorització nova
parada ruta 2 a la Salle.
17. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 358/2018 d’aprovació sol·licitud del nou
Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell per a la prestació dels serveis dels Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció precoç (CDIAP).
18. Assumptes d’urgència.
19. Precs i preguntes.

Documents 8CONVOC_PLE_011020181537873366365.pdf.pdf

Ple 7

Data d'inici de la sessió 27-07-2018

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 27 de juliol de
2018, a les 13.30 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació actes anteriors.
2. Decrets i resolucions.
3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l’exercici
econòmic 2018.
4. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5
de juliol, de morositat i PMP del segon trimestre de l’any 2018 del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell.
5. Aprovació dictamen de la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
3, reguladora de la taxa general de residus que compren: el dipòsit i eliminació
de residus sòlids urbans i tractament de lixiviats interns, el tractament de la
fracció orgànica a planta de compostatge i tractament i gestió dels residus
especials en petita quantitat.
6. Aprovació dictamen del Pla d’Igualtat.
7. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 262/2018, relatiu a la petició de
l’addenda del Contracte Programa serveis socials 2018-2019.
8. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació del Protocol de pobresa
energètica.
9. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració
entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de
cooperació i assistència municipal, anualitat 2018.
10. Aprovació dictamen de l’adjudicació del contracte d’obres reposicions i millores
EDARS 2018.
11. Aprovació dictamen de l’aportació Conveni ponent actiu.
12. Assumptes d’urgència.
13. Precs i preguntes.

Documents Ple 07-2018

Ple O / 6 - 2018

Data d'inici de la sessió 11-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 11 de juny de
2018, a les 21.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 de l’exercici
econòmic 2018.
4. Aprovació dictamen modificació cartipàs i bases d’execució del pressupost a
efectes de regular el cobrament assistències al Consell d’Alcaldes.
5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 186/2018, relatiu a l’aprovació de
les bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador, curs 2018-2019.
6. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 193/2018, relatiu a l’aprovació de
la convocatòria i bases que regiran el concurs de mèrits per a la provisió
temporal d’un lloc de treball d’educador/a social al centre obert d’estiu i borsa
de treball.
7. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 198/2018, relatiu a l’aprovació del
Conveni de col·laboració de les entitats territorials per a l’execució del projecte
estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
8. Aprovació dictamen de l’expedient de contractació d’obres, reposicions i
millores EDARS 2018.
9. Assumptes d’urgència.
10. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 11 de juny

Ple O / 5 - 2018

Data d'inici de la sessió 14-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 14 de maig de
2018, a les 21.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5
de juliol, de morositat i PMP del primer trimestre de l’any 2018 del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell.
4. Informe dels comptes de tresoreria del 1r. trimestre de l’exercici 2018.
5. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 de l’exercici
econòmic 2018.
6. Aprovació dictamen de les bases de la convocatòria del 21è premi de poesia
M. Mercè Marçal
7. Aprovació dictamen modificació reglament ajuts de menjador escolar.
8. Aprovació dictamen de modificació del contracte de neteja viària.
9. Aprovació dictamen del projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
10. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat,
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en relació amb el projecte via
cicloturística intercatalunya. Fase 1: Lleida-Cervera.
11. Aprovació dictamen d’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI)
període 2017-2019.
12. Assumptes d’urgència.
13. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 14 de maig 2018

Ple O / 4 - 2018

Data d'inici de la sessió 16-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 16 d’abril de
2018, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Informe dels comptes de tresoreria del 4r. trimestre de l’exercici 2017.
4. Aprovació dictamen de l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes
d’exercicis tancats.
5. Aprovació dictamen de l’expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis
tancats.
6. Donar compte del Decret de Liquidació del pressupost de l’exercici econòmic
2017.
7. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 de l’exercici
econòmic 2018.
8. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el servei públic
d’ocupació de Catalunya i l’entitat promotora, el Consell Comarcal del Pla d
´Urgell, en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”.
9. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Tàrrega- centre de formació “ la Solana” per a la
impartició de la formació prevista en el marc del programa “Fem ocupació per
a joves”, regulat per l’ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de
l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost.
10. Aprovació dictamen del Conveni per a la impartició de formació, entre el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’empresa ...................................en el marc
del programa “Fem ocupació per a joves”, regulat per l’ordre EMO/256/2015, de
5 d’agost, modificada per l’ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol.
11. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i (***nom de l’entitat contractant) per a l’adquisició d’experiència
professional en empreses en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”
regulat per l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’ordre
TSF/212/2016, de 29 de juliol.
12. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de
l’ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball i
formació 2017, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de
la comarca.
13. Aprovació dictamen de la pròrroga contracte servei teleassistència.
14. Aprovació dictamen de l’Addenda, per a l’any 2018, del Conveni d’encàrrec de
gestió entre l’Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
15. Aprovació dictamen de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2018 del Contracte
Programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les dones i el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i
la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
16. Aprovació dictamen de la convocatòria subvenció AMPES curs 2017/2018.
17. Assumptes d’urgència.
18. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 16 d'abril