En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

PLE

Tal com estableix l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els òrgans col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents.

El Ple celebra sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos i extraordinària, quan així ho decideixi el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal dels membres de la Corporació. En aquest últim cas, la celebració del Ple no es podrà demorar més de dos mesos des que sigui sol·licitada.

Les sessions plenàries s’han de convocar, almenys, amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, si escau, a votació, haurà d’estar a disposició dels regidors, des del mateix dia de la convocatòria, a la Secretaria de la Corporació.

 

Constituïda la nova Corporació de conformitat amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, cal fixar quina ha de ser la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, la qual cosa és objecte del present punt de l’ordre del dia.

És una atribució del Ple del Consell Comarcal d’acord amb allò que disposa l’article 14.2.b) de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.

El quòrum necessari per l’adopció d’aquest acord és el de majoria simple atès allò establert a l’art. 114 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.

I, conegut això que s’acaba de dir, el senyor President proposa l’adopció de l’acord següent:

S’estableix que el Ple celebrarà sessions ordinàries amb una periodicitat de tres mesos.

Es procurarà que l’horari de celebració de les sessions ordinàries del Ple sigui a les 20 hores.

 

CONSELL D’ALCALDES

La Llei d'Organització Comarcal de Catalunya estableix com a òrgans necessaris dels consells comarcals la figura de la Vicepresidència i el Consell d'Alcaldes. El Consell d'Alcaldes és integrat per tots els alcaldes dels municipis de la comarca, s'ha de reunir com a mínim un cop cada tres mesos i té assignades competències d'assessorament, informe i proposta sobre qüestions d'interès per a la comarca que afecten especialment els municipis, com ara, l'aprovació del programa d'actuació comarcal, el reglament orgànic i les ordenances, els acords de creació i establiment de serveis comarcals i els plans sectorials comarcals, i també la modificació dels límits comarcals, el canvi de nom o capital de la comarca i les iniciatives legislatives d'interès comarcal.

I, vistos els antecedents anteriors, el President proposa l’adopció de l’Acord següent que resulta aprovat per unanimitat i majoria absoluta:

Primer.- Constatar la creació, amb la composició establerta a l’art.19 de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, del Consell d’Alcaldes. 

Segon.- Establir que la periodicitat de les reunions ordinàries del Consell d’Alcaldes serà trimestral, sense perjudici que se celebrin sessions ordinàries o extraordinàries amb una major freqüència.

Tercer.- Constatar que les funcions i el règim jurídic del Consell d’Alcaldes, d’acord amb allò establert a l’art.19 de la LOCC, és el següent:

Ha d'ésser convocat pel President del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del Ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del Consell Comarcal.

El Consell d'Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d'Alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents: "a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal. "b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. "c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals. "d) Els plans sectorials comarcals. "e) La modificació dels límits comarcals. "f) El canvi de nom o de capital de la comarca. "g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.

El Consell d'Alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel President del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del Ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

L'assistència a les reunions del Consell d'Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcaldia, o, si no n'hi ha, en un regidor.

El consell d’alcaldes és format per:

Sr. Josep Lluís Farrero Moyes, President del Consell Comarcal Alta Ribagorça

Sr. Jose Antonio Troguet, Alcalde del Pont de Suert

Sr. Joan Perelada i Ramon, Alcalde de la Vall de Boí

Sra. Maria Jose Erta i Ruiz, Alcaldessa de Vilaller

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

D’acord amb l’art. 16 de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes està integrada per consellers comarcals, d'acord amb el que estableix l'article 15.3.d), i comprèn almenys un membre de cada grup polític representat al Consell Comarcal. Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal i emetre'n informe.

I, vistos els antecedents anteriors, el President proposa l’adopció de l’acord següent que resulta aprovat per unanimitat i majoria absoluta:

Primer.- Constatar la creació, amb la composició establerta a l’art.16 de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, de la Comissió Especial de Comptes. 

Segon.- Establir que la Comissió Especial de Comptes serà presidida pel President o conseller delegat, un representant de cada grup polític, el tresorer, el gerent i l’interventor. Els tres darrers actuaran amb veu i sense vot. El vot de la resta de membres serà ponderat d’acord amb la quota de representació del seus respectius grups en el Ple.

Tercer.- Sol·licitar als portaveus dels grups polítics que es constitueixin, que comuniquin els consellers que s’incorporaran a la Comissió Especial de Comptes, entenent que a falta de designació expressa representarà el grup el seu portaveu.

La comissió especial de comptes és format per:

Josep Lluís Farrero Moyes

President titular

José Antonio Troguet Ballarin

President delegat i grup de Convergència i Unió

Joan Ramon Piqué Badia

Associació Agrupacions d'Electors Alta Ribagorça

Olga Escoll Piqué

Candidatura de Progrés

Vacant per mort 10/01/2017

Partit Popular

 

PRESIDÈNCIA

El president és qui ostenta la representació del Consell Comarcal i qui convoca i presideix les sessions dels òrgans col·legiats.

El President té les atribucions següents:

a) Representar el consell comarcal.

b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.

c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.

d) Exercir la direcció superior del personal.

e) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.

f) Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.

g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.

h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.

El president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça és el senyor Josep Lluís Farrero Moyes.

 

VICEPRESIDÈNCIA

El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

-          Vicepresident primer: Senyor José Antonio Troguet Ballarin

-          Vicepresident segon: Senyora Maria José Erta Ruiz

 

GERÈNCIA

La Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en el seu article 12, defineix el gerent com un òrgan integrant de l’organització comarcal. A més, l’article 16 de la mateixa disposició fixa que les seves atribucions, d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions del President, són: 

a) Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del Ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el Ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del President i del Ple enumerades als articles 13 i 14 del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya.

El gerent ha de ser nomenat i cessat pel Ple del Consell Comarcal a proposta del President. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del Consell Comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l’Administració local se l’ha de declarar en situació de serveis especials. 

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça es va constituir, en la seva vuitena legislatura, en sessió número 173-4/2015 de data 08/07/2015, extraordinària de constitució, amb la qual cosa el càrrec de gerent va quedar vacant des de la data esmentada.

El senyor President eleva al Ple la seva proposta de nomenament de gerent a favor del senyor Xavier Alonso Villaverde, amb NIF 78076426M, amb incorporació efectiva immediata per passar a ocupar el lloc de treball A.3.1, funcionaris/funcionàries eventuals, gerent, amb les retribucions que s’indicaran.

I, d’acord amb l’anteriorment exposat, se sotmet a la consideració del Ple la proposta següent que precisa del quòrum de majoria simple:

Primer.- Nomenar, gerent d’aquest Consell Comarcal el senyor Xavier Alonso Villaverde, amb NIF 78076426M, en la condició de funcionari eventual. Present el senyor Alonso en aquest acte pren possessió del seu càrrec.

Segon.- Fixar les condicions econòmiques del lloc de treball en els termes següents: Assimilat al grup de classificació: A2  /  Nivell de CD: 26 Complement específic anual: 21.346,44 euros / Total retribució en còmput anual: 44.027,76 euros

 

ALTRES ORGANS COMPLEMENTARIS: COMISSIONS INFORMATIVES

D’acord amb l’art.18 de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, el Ple del Consell Comarcal determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i també el nombre dels seus membres. El President ha d’encarregar a les comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple.

Tal com es regula a l’article 123 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagin d'adoptar-se acords declarats urgents. Igualment han d’informar d’aquells assumptes de la competència pròpia de la Comissió de Govern, i del President, que siguin sotmesos al seu coneixement per la seva expressa decisió.

Les Comissions informatives poden ser permanents i especials. 

Són comissions informatives permanents les que es constitueixen amb caràcter general, i s'hi distribueixen les matèries que s’han de sotmetre al Ple. El seu nombre i denominació inicials, així com qualsevol variació durant el mandat corporatiu, s’ha de decidir mitjançant acord adoptat pel Ple a proposta del President, i procurar, mentre sigui possible, la seva correspondència amb el nombre i denominació de les grans àrees en què s'estructurin els serveis corporatius. 

Són comissions informatives especials les que el Ple acordi constituir per a un assumpte concret, en consideració a les seves característiques especials de qualsevol tipus. Aquestes Comissions s'extingeixen automàticament una vegada que hagin dictaminat o informat sobre l'assumpte del seu objecte, tret que l'acord plenari que les va crear disposi una altra cosa.

Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació. El nombre de membres per grup ha d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el Consell Comarcal, o bé igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot ponderat.

Com a President informo que ha estat elaborada la següent proposta de creació de comissions informatives permanents, que sotmeto a consideració del Ple i en proposo l‘aprovació.

Alhora, en cas que sigui aprovada pel Ple l’anterior proposta, la Presidència del Consell Comarcal, present a la sessió, i en aquest mateix acte, designa els consellers delegats. 

Comissions:

Assumptes Generals, Econòmics i de Règim Interior i de Tecnologies de la Informació i Comunicació: Presidència de forma compartida i coordinada de comú acord als consellers senyors José Antonio Troguet Ballarin i Maria José Erta Ruiz.

Medi Ambient, vies, accessos, recursos forestals i gestió i tractament de RSU: Presidència de forma compartida i coordinada de comú acord als consellers senyors Josep Antoni Parache Palacín i Guillem Fornons Vega.

Promoció Econòmica: Presidència per part del Sr. Josep Lluís Farrero Moyes.

Serveis Socials i Benestar, Salut, Atenció a les Dones i Igualtat i Educació: Presidència de forma compartida i coordinada de comú acord a les conselleres senyora Maria José Erta i Ruiz i Marimar Fernández Garcia.

Joventut, Cultura i Esports: Presidència per part de la Sra. Marta Rollan Fierro.

Turisme: Presidència per part del Sr. Alfons Duat Noray.

Habitatge i Participació Ciutadana: Presidència per part del Sr. Eduard Saura Domínguez.

Agricultura i Ramaderia i Escorxador: Presidència per part de la Sra. Marisol Garcia Ardanuy.