Coneix quina és la relació de les entitats que constitueixen aquest ens.

Relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant

0 Registres carregats

El Consell Comarcal no té ni organismes autònoms ni societats publiques ni cap altre ens depenent. La totalitat dels serveis es presten per la seva administració general sense perjudici d’ens organitzatius sense personalitat jurídica pròpia