En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

Aina Pont Marín

Càrrec Arquitecta Municipal

Descripció Segona activitat

Data resolució 26-05-2020

Santiago Uzal Jorro

Càrrec Tècnic d'Administració General

Descripció Docència

Data resolució 27-05-2014

Jaume Miró Herms

Càrrec Secretari-Interventor

Descripció Docència

Data resolució 27-05-2014