Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

Les competències i funcions de l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro vénen definides per la normativa bàsica sobre règim local, que el faculten per promoure activitats i prestar els serveis públics. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, art. 25, defineix com a competències pròpies del municipi, les matèries següents:

 • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 • Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Cementiris i activitats funeràries.
 • Promoció de l'esport e instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere.

​Les competències municipals en les matèries enunciades s'han de determinar per llei, havent d’avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals, d'acord amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local de modificació de la Llei de Bases de Règim Local.

 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu art. 26,  també recull els serveis mínims que els municipis han de prestar en funció del nombre d’habitants:

 • En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 • En municipis superiors a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
 • En els municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis e instal·lacions esportives d’ús públic.
 • En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu art. 84, garanteix al municipi un seguit de competències, que té encomanades:

 • L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 • La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.
 • L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 • La protecció civil i la prevenció d'incendis.
 • La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 • La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
 • La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació.
 • La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats.
 • La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 • La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants.
 • La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
 ​L'organització i la distribució de competències en l'àmbit de l'Ajuntament es defineix al cartipàs municipal i es regula al Reglament Orgànic Municipal.