En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Alts càrrecs - retribucions

En considerar l’ exigència normativa de determinar les retribucions i indemnitzacions operatives en favor dels membres electes de la Corporació, d’ acord amb els criteris legals vigents en aquesta matèria.

D'acord amb l'article 75  de la Llei 7/1985 , de 2 d’ abril ,  Reguladora de les Bases de Règim Local.

El Ple de la Corporació de data 30.06.2015 va procedir a l'adopció dels següents acords :

L’Alcalde/essa- President/a de la Corporació desenvoluparà el seu càrrec amb règim de dedicació exclusiva . Per aquest concepte es fixa una retribució de 40.000,00-€ bruts/anuals a percebre en catorze pagues, subjectes a les retencions que li corresponguin , donant-la  d'alta al codi corresponent de compte de cotització de la Seguretat Social de l'Ajuntament.

Es designen el regidor 1r Tinent d’ Alcaldia  per tal que sigui adscrit   -en relació a  les seves respectives tasques de gestió a desenvolupar -en règim operatiu de dedicació parcial –jornada laboral 3,00 h diàries. Per aquest concepte es fixa una retribució operativa de 14.435,00 € bruts/anuals a percebre en catorze pagues , subjecte a les retencions que corresponguin, donant –lo ensems d’ alta al codi de compte de cotització de la Seguretat Social de l’ Ajuntament.

Els altres regidors corporatius no subjectes a règim de dedicació exclusiva/ parcial percebran el següent règim econòmic indemnitzatori – per assistència efectiva a les sessions/actes corporatius següents :

-sessions de l’ Ajuntament Ple..................................................................................  118,75 €

-sessions de la Junta de Govern Local.....................................................................       95,00 €

-sessions de la Junta de Portaveus- Consultiva...........................................................    47,50 € 

-sessions de la Comissió Especial de Comptes.........................................................    118,75 € (A)

-sessió Equip de Govern............................................................................................ 118,75 €

-altres reunions de treball – d’ àrees de gestió/ de coordinació -...............................         47,50 €

-actes/assistències òrgans externs / participació ciutadana.......................................      95,00 € (U)

* (A) – sessions mínimes anyals –amb ocasió procediment aprovació Compte General.

* (U) – pagament únic mensual prèvia justificació fefaent actes/assistències dutes a terme.

Tots/es els/les regidors/es electes de l’ Ajuntament percebran indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’ exercici del seu càrrec – que hauran de ser degudament justificades - , segons les normes generals d’ acreditació operatives a les Administracions Públiques.

Comissions Informatives

Per operativitat dels referents normatius que segueixen – articles 48– 49 del DL 2/2003, de 28 d’ abril – Llei MRLC – article 22 Llei 7/1985, 2 abril –RBRL- i l’ article 4 del RD 2568/1986, de 28 novembre – ROFRJ de les entitats locals-.

El Plenari  de l’ Ajuntament  pot  acordar  la  creació de  l’ òrgan  municipal complementari Junta Portaveus - Consultiva, amb les funcions que expressament tot seguit s’ indiquen  :

1.- Exposició i  consulta prèvia d’ aquells temes  que - havent–se de presentar a consideració del Ple corporatiu - es proposin per a ser integrats a l’ ordre del dia de la sessió plenària en preparació.

2- La Junta de Portaveus – Consultiva restarà formada pel portaveu designat per  cadascú dels grups polítics municipals, sota la presidència de l’ alcalde/essa o regidor/a en qui delegui - ; atenent al seu caràcter expositiu – consultiu, examinarà l’ ordre del dia plenari proposat , sense perjudici d’ un primer posicionament respecte  les propostes de resolució formalitzades  a elevar al Ple corporatiu .

El criteri operatiu serà la màxima eficiència i economia organitzativa, amb expressa participació dels diferents grups polítics corporatius – en règim decisori segons ponderació de representativitat al plenari.

Junta de Govern Local

Per operativitat dels referents normatius que segueixen – articles 48– 54 del DL 2/2003, de 28 d’ abril – Llei MRLC – article 21 Llei 7/1985, 2 abril –RBRL- i l’ article 52 del RD 2568/1986, de 28 novembre – ROFRJ de les entitats locals-.

El Ple de l’ Ajuntament pot acordar la creació i operativitat  de l’ òrgan municipal  Junta de Govern Local,  amb les funcions que expressament s’ indiquen –en virtut de delegació expressa d’ aquest mateix Ple i de la pròpia Alcaldia atorgades per aquest mateix acte de creació - :

1.- L’ assistència a l’ alcalde/essa en l’ exercici de les seves funcions.

2.- Les atribucions d’ alcaldia que tot seguit s’ especifiquen:

   - Dirigir , impulsar i inspeccionar l’ obra pública / serveis municipals

   - Autoritzar despeses d’ acord amb les Bases d’ Execució del Pressupost Municipal

   - Contractar obres, serveis, subministraments i treballs d’ assistència i consultoria en no excedir llur quantia del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de la corporació.

   - Adquisició béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost corporatiu.

   - Concessió de llicències – urbanístiques , d’ activitats i establiments-, llevat en casos que lleis sectorials atribueixin expressament aquesta facultat al Ple.

   - Exercici de les facultats sancionadores relatives a matèries de competència municipal, d’ acord amb la normativa operativa a l’ efecte.

3.-Les atribucions d’ aquest Ple que tot seguit s’ especifiquen :

   -Sol·licitud i acceptació de subvencions d’ Entitats Públiques destinades a obres i serveis municipals, atorgades per d’ altres administracions públiques.

   -Aprovació de facturació a subvenir i certificacions d’ obra , atenent al referent de consignació pressupostària operativa.

   -Concessió de subvencions i ajuts, d’ acord amb la normativa reguladora.

   -L’ exercici , si s’ escau , d’ accions administratives i judicials

   -L’ alienació i/o cessió de patrimoni quan el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost Corporatiu              

   -Aprovació del Padró Municipal d’ Habitants i de les seves corresponents actualitzacions i/o rectificacions, d¡ acord amb la legislació vigent.

4.-Aquelles altres que li vinguin atribuïdes per disposició normativa o bé que no s’ assigni per aquesta específicament a d’ altres òrgans municipals.             

Govern i administració municipals

DL 2/2003, de 28 d'abril - LLMRLC, article 47 a 49

47.1 El govern i l'administració municipals corresponen a l'ajuntament, integrat per l'alcalde o

batlle i els regidors.

47.2 El règim especial de consell obert es regeix per principis organitzatius especials

47.3 En els ajuntaments en els quals ha tingut predomini al llarg de la història una altra denominació per a l'alcalde o alcaldessa o per als regidors, es pot emprar, indistintament, la denominació tradicional o la que estableix aquesta Llei.

Article 48

Òrgans del municipi

48.1 L'organització municipal es regeix per les regles següents:

a) L'alcalde, els tinents d'alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.

b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l'ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest. En qualsevol cas, la comissió de govern és a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre d'habitants.

c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.

48.2 Poden complementar l'organització municipal:

a) Les comissions d'estudi, informe o consulta.

b) Els òrgans de participació ciutadana.

c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal.

d) El consell assessor urbanístic.

e) La junta local de seguretat.

f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.

Article 49

Òrgans complementaris

L'ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica determinada per les lleis.

La creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

Ple Municipal

DL 2/2003,de 28 d'abril - LLMRLC, article 52

52.1 El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.

52.2 Corresponen al ple les atribucions següents:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració  descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la  tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència  respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva  contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o

artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

52.3 Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

52.4 El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.