No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 03/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 29_04_19.pdf

Ple 02/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 01_04_19.pdf

Ple 01/2019

Data d'inici de la sessió 18-02-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 29_04_19.pdf

Ple 08/2018

Data d'inici de la sessió 17-12-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 17_12_18.pdf

Ple 07/2018

Data d'inici de la sessió 28-11-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 28_11_18.pdf

Ple 06/2018

Data d'inici de la sessió 14-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 14_11_18.pdf

Ple 05/2018

Data d'inici de la sessió 08-10-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 08_10_18.pdf

Ple 03/2018

Data d'inici de la sessió 03-07-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 03_07_18.pdf

Ple 04/2018

Data d'inici de la sessió 14-08-2018

Hora d'inici de la sessió 17:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 14_08_18.pdf

Ple 02/2018

Data d'inici de la sessió 16-04-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 16_04_18.pdf

Ple 01/2018

Data d'inici de la sessió 19-03-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 19_03_18.pdf

Ple 09/2017

Data d'inici de la sessió 18-12-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 18_12_17 .pdf

Ple 07/2017

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 24_10_17.pdf

Ple 08/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 22_11_17.pdf

Ple 06/2017

Data d'inici de la sessió 09-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 09_10_17.pdf

Ple 05/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 25_09_17.pdf

Ple 04/2017

Data d'inici de la sessió 19-07-2017

Hora d'inici de la sessió 18:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 19_07_17.pdf

Ple 03/2017

Data d'inici de la sessió 26-06-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 26_06_2017.pdf

Ple 02/2017

Data d'inici de la sessió 06-03-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents Convocatoria MARÇ 2017 -5.pdf

Ple 01/2017

Data d'inici de la sessió 13-02-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc La Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents Anunci de convocatòria de la sessió del Ple [Tauler d'anuncis]-2.pdf

Ple 6/2016

Data d'inici de la sessió 19-12-2016

Hora d'inici de la sessió 18:30

Lloc La Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ple 5/2016

Data d'inici de la sessió 19-09-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc La Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Documents conv. ple set.16.pdf

Ple 4/2016

Data d'inici de la sessió 20-06-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc La Sala de Plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ple 03/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Documents convocatoria ple maig 16.pdf

Ple 02/2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Tipus Ordinària

Ordre del dia

PRIMER.- Convocar sessió  pública ordinària  del Ple de l’Ajuntament pel  dia  21 de març de 2016, dilluns, a les 19,30 hores , a celebrar a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota el següent ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.

A).- ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

2.- APROVACIÓ ADHESIÓ A LA PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L’ACADEMIA TASTAVINS DEL PENEDÈS DE SOL.LICITAR OFIALMENT L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI- 2016 A L’ACADEMIA TASTAVINS DEL PENEDÈS.

3.- DONACIÓ DE COMPTES  DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT , 4R. TRIMESTRE 2015.

4.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL PRESUPOST , 4R. TRIMESTRE 2015.

5.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL  PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL PERÍODE 2017-2019.

6.-APROVACIÓ DE L’INFORME,  CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015, SOBRE COMPLIMENT DELS TERMINIS  DE PAGAMENT REALITZATS I PENDENTS DE PAGAMENTS, SEGONS LLEI REGULADORA , PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN  MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.

7.- DONAR COMPTE  DE LA COMUNICACIÓ DE DADES  DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016.

8.- APROVACIÓ EXPEDIENT 1/2015 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, PRESSUPOST ANY 2015.

B) CONTROL DE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NÚMERO 2016001 AL 2016019.

C  )PRECS I PREGUNTES.

Ple 01/2016

Data d'inici de la sessió 20-02-2016

Hora d'inici de la sessió 19:30

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

I.- LECTURA I APROVACIÔ ESBORRANY ACTA SESSIÖ ANTERIOR.

II.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÁRREC DE REGIDOR DEL SENYOR JOSÉ ÁNGEL LAGARES AZCONA.

III.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL PRESUPOST, EXERCICI 2014.

IV.- PROPOSTA O’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA  CORPORACIÓ, EXERCICI 2014.

V.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA LLETRA F) DEL TÍTOL " NOM DEL FITXER:TRANSPARÉNCIA"  DEL FITXER DE TRANSPARÉNCIA.

VI.- APROVAC IÓ ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE L'AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ DE SOL.LICITAR OFIALMENT L'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI- 2016 A L'ELENC  ARTÍSTIC ARBOCENC.

VII.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A L’EXPRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA  RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L'ORGANITZACIÓ DEL  9-N.

VIII.• APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 (ÚNICA) DE L'OBRA TITULADA “ RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ DEL CIUADRE ELÉCTRIC I ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA VINYA DE  BONASTRE”

IX.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÉVIA D'INICI D'ACTIVITAT D’HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC, PRESENTADA PER LA SRA. ADRIANA LORENZETTI  MASCO. HABITATE C/  MAJOR,2.

X. APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'AJUT EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020. OPERACIÓ 19.2 LEADER. ANUALITAT 2016"

 

Las convocatòries de sessions del ple són trimestrals