No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

CONVOCATÒRIA PLE DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR.

Sessió

            Núm.: 07

            Caràcter: ordinària

            Data:   30 de gener de 2018 a les 20.30 hores

            Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Begur

 

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.-  Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Mònica Martínez Carrió per JUNTS x BEGUR-ESCLANYÀ - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (JxB-E - ERC - AM). (EXP. 2721/2017).

3.-   Informacions d'Alcaldia.

4.-  Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local, de data de 27 de desembre de 2017, sobre modificació del contracte de recollida i transport de residus sòlids urbans, neteja viària i neteja de platges de Begur.- Aprovació del servei de recollida porta a porta durant l'anulitat de 2018.- Exp. 2785/2017.

5.-   Estimació parciañ de recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de 28 de novembre de 2017, d'aprovació del conveni urbanístic amb l'Ajuntament de Palafrugell en relació a l'execució d'obres de vialitat al Sector Sud 1.1. Piverd Est, al terme municipal de Palafrugell i al Barri de sant Josep d'Esclanyà, al terme municipal de Begur. EXP. 327/2017.

6.-  Concessió de subvencions a entitats, associacions i grups polítics municipals per a l'any 2018. EXP. 184/2018

7.-  Precs i preguntes.