Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

D’acord amb l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, l’alcalde o alcaldessa presideix la corporació i té atribuïdes les següents funcions:

a) Representar l'ajuntament.

b) Dirigir el govern i l'administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

 s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b),f), s), k), l) i m).

  

ALCALDE PRESIDENT

Sr. Josep Ibarz Gilart

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

1a TINENT D’ALCALDESSA

Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades

Regidora de Benestar Social i Família, Hisenda, Cultura i Joventut

Altres: Presidenta de la Comissió Especial de Comptes i Membre de la Junta de Govern

Presidenta del Patronat Municipal d’Avis

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

2a TINENT D’ALCALDESSA

Sra. Vanesa Olivart Rosicart

Regidora de Recursos Humans i Policia, Esports

Altres: Vocal de la Comissió Informativa General i Membre de la Junta de Govern

Presidenta del Patronat Municipal d’Esports

Portaveu del grup polític UxA-JxCAT-JUNTS

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

3a TINENT D’ALCALDESSA

Sra. Montse Noró Montraveta

Regidora d’Equipaments Municipals, Noves Tecnologies, Educació, Urbanisme.

Altres: Membre de la Junta de Govern i Representant de l’Ajuntament als Consells Escolars i altres organismes educatius.

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

4a TINENT D’ALCALDE

Sr. Josep Maria Bosch i Mayench

Regidor Vies i Serveis i Agricultura, Nucli Agregat de la Saira.

Altres: Membre de la Junta de Govern

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

REGIDORA

Sra. Montserrat Arnó Mora

Regidora de Comerç, Participació Ciutadana, Àrea de la Dona, Banc d’aliments, Sanitat

Substituta del portaveu del grup polític UxA-JxCAT-JUNTS

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

REGIDORA

Sra. Maria Pilar Martínez Saura

Regidora de Gestió Energètica i Desenvolupament Sostenibilitat, Medi ambient, serveis i manteniment d’equipaments

Partit Polític: Units per Almacelles (UxA-JxCAT-JUNTS)

 

REGIDOR

Sr. Francesc Torres Arnó

Portaveu del grup polític CxA-CP, Vocal de la Comissió Especial de Comptes i Vocal de la Comissió Informativa General

Partit Polític: Compromís per Almacelles – Candidatura de Progrés (CxA-CP)

 

REGIDOR

Sr. Joan Bosch Novell

Portaveu del grup polític AA, Vocal de la Comissió Especial de Comptes i Vocal de la Comissió Informativa General

Partit Polític: Amunt Almacelles (AA)

 

REGIDORA

Sra. Eva Quintana Montornés

Substituta del portaveu del grup polític AA

Partit Polític: Amunt Almacelles (AA)

 

REGIDOR

Sr. Ignasi Comella Clavero

Portaveu del grup polític ERC-AM, Vocal de la Comissió Especial de Comptes i Vocal de la Comissió Informativa General

Partit Polític: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)

 

REGIDORA

Sra. Sílvia Vidal Valle

Substituta del portaveu del grup polític ERC-AM

Partit Polític: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)

 

REGIDORA

Sra. Laia Martí Cacho

Portaveu del grup polític AcC-ECG, Vocal de la Comissió Especial de Comptes i Vocal de la Comissió Informativa General

Partit Polític: Almacelles en Comú – En Comú Guanyem (AcC-ECG)