En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

De conformitat amb el que disposa l’article 20.1 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es preceptiva l’existència de la Comissió Especial de Comptes.

Procedeix, per tant, la constitució d’aquesta Comissió, a qui correspondrà l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.

La Comissió és integrada per membres de tots els Grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de membres es proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament.

 

Per tot el qual, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes amb representació de tots els Grups Municipals i proporcionalment a la seva representativitat en l’Ajuntament.

Segon.- Nomenar membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, a proposta dels Grups Municipals, els Regidors següents:

·  Alcalde:  

     Sr. Antoni Perea Hervera,            Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)

·  Vocals:  

    Sr.   Raül Delgado Torres,            Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)

    Sra. Elvira Larrègula Montserrat, Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)

    Sr.   Joan Busquets Saz,                Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU)

    Sr.   Francesc Mayench Ariza,      Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU)

    Sr.   Francesc Teixidó Mola,         Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

                                                          – Acord  Municipal (ERC- AM).

El President de la Comissió Especial de Comptes serà el Sr. Alcalde, Sr. Antoni Perea  Hervera.

Es posa la proposta a consideració dels Grups Municipals. No es fa cap comentari.

Es posa la proposta  a votació.

S’aprova per unanimitat dels assistents, que són 11 dels 11 que formen la Corporació, amb els vots a favor dels 5 Regidors/res del Grup de MES, els vots a favor dels 4 Regidors/res del Grup de CiU i els vots a favor dels 2 Regidors/es del Grup ERC-AM.

 

3.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL.

Es fa la lectura de la següent proposta d’acord:

De conformitat amb el que disposa l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local; l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya: i els articles 124 i 134 a 138 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es considera oportú procedir a la creació i composició de la Comissions informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de participació. Correspondrà a aquestes Comissions, l’estudi i el dictamen previ dels assumptes que s’hagin de sotmetre a decisió del Ple o a la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple, i també podran intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la Junta de Govern Local quan aquest òrgan els demani dictamen.

Atès que, d’acord amb la normativa esmentada abans, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi, d’informe o de consulta, i que conforme a la legislació al punt primer esmentat, aquestes Comissions estaran integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer.-  Crear una Comissió Informativa General, que ostentarà les atribucions d’estudi, d’informe o de consulta, i el dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local.

Segon.- Aquesta Comissió celebrarà les sessions ordinàries d’acord amb la periodicitat establerta per a les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

La convocatòria, l’ordre del dia i les notificacions seran coincidents amb les del Ple i de la Junta de Govern Local, i es notificaran en la mateixa antelació, el Ple amb dos dies hàbils i la Junta de Govern Local amb un dia hàbil.

La convocatòria, juntament amb l’ordre del dia, serà tramesa a cadascun dels membres de la Comissió mitjançant correu electrònic. La data i hora d’enviament es considerarà data de notificació, sens perjudici que el Regidor o Regidora hagi rebut el correu amb posterioritat.

L’hora de celebració serà les 19 hores.

La Comissió estarà integrada pels membres que designin els diferents Grups Polítics en nombre proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament, hi podran assistir tots els Regidors i Regidores que formen part de la Corporació en funció dels diferents temes a tractar, en aquest cas s’aplicarà el sistema de vot ponderat.

La Comissió serà presidida pel Sr. Alcalde de la Corporació. Actuarà com a Secretària de la Comissió, la de l’Ajuntament, o bé una persona al servei de l’Administració municipal designada per aquesta.

Tercer.- El seu funcionament serà el que estableix la normativa que regula les Comissions Informatives Permanents. En tot cas la Comissió podrà aprovar el seu propi règim de funcionament.

Es posa la proposta a consideració dels Grups Municipals.

El Sr. Joan Busquets, del Grup municipal de CiU, diu que voldrien fer una petita aportació, en relació a les Comissions Informatives Generals que es faran els dijous a les set de la tarda. Els agradaria que quan es faci algun comentari dins algun punt de l’ordre del dia quedés reflectit, ja que només queden els acords que es prenen a la Comissió, i sí que hi ha precs i preguntes i allí sí que queda reflectit, però no els comentaris que es puguin fer en algun dels punts de l’ordre del dia. Continua dient, pel que fa a les Comissions prèvies al Ple, si se’ls pogués transmetre la documentació almenys un dia abans, el dilluns, ja que se’ls hi aporta damunt de la taula el mateix dia de la Comissió, se’ls hi explica però no tenen oportunitat de poder rebatre-ho o aportar els que ells creguin convenient. Sí que ho poden fer al Ple, però creuen que la Comissió també ha de servir per això, un punt d’aportació, debat, d’enriquiment per la Comissió.

Així mateix el Sr. Busquets proposa que s’enviïn telemàticament i també estudiar, tal com diu l’acord de Ple, el fet d’aprovar un reglament propi de les Comissions.

El Sr. Alcalde contesta dient que, pel que fa als comentaris dels punts de l’ordre del dia de les Comissions Informatives sí que es poden recollir a l’acta. I pel que fa a la documentació dels punts de les Comissions Informatives dels Plens, es procurarà trametre’ls amb la convocatòria, i si hi ha algun punt que no estigui totalment enllestit es dirà i es facilitarà tan bon punt estigui complimentat.

Es posa la proposta  a votació.

S’aprova per unanimitat dels assistents, que són 11 dels 11 que formen la Corporació, amb els vots a favor dels 5 Regidors/res del Grup de MES, els vots a favor dels 4 Regidors/res del Grup de CiU  i els vots a favor dels 2 Regidors/es del Grup ERC-AM.

 

4.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA  DE GOVERN LOCAL.

Es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, següent:

La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), que regula la potestat d’autoorganització, en relació amb l’article 20.1.b de la mateixa Llei, que diu que La Junta de Govern Local existeix en aquells municipis amb població de dret superior als 5.000 habitants i en els de població inferior, quan així ho disposi el Reglament Orgànic Municipal o així ho acordi el Ple. En idèntic sentit, els articles 48.1.b, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), i 35.2.d, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Conforme el que estableix l’article 23 de la LBRL,  l’article 52 del ROF i l’article 54.1, del TRLMRLC, la Junta de Govern Local, atesa la seva naturalesa d’òrgan col·legiat municipal, s’integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, els quals són nomenats i separats, lliurement, per l'Alcalde.

A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, i l’exercici de totes aquelles competències que el propi Alcalde i el Ple, en el seu cas, li confereixin, amb les limitacions que disposen els articles 21.3

i 22.4 de la LBRL, i articles 52.4 i 53.3, del DL. 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.

Considerant que l’existència de la Junta de Govern Local ha de possibilitar una major eficàcia i coordinació en la presa de decisions i per tant, suposarà un millor funcionament de la Corporació municipal.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:

Primer.-  Constituir, en el sí de l'Ajuntament d’Alguaire, la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal, la qual quedarà integrada per l'Alcalde i tres Regidors o Regidores, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació.

De la composició de la Junta de Govern Local i de les facultats delegades per l’Alcaldia, se’n donarà compte al Ple, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sense perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent al de l’acord pel Ple de l’Ajuntament.

Segon.-    La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb la periodicitat quinzenal que disposa l’article 112 del ROF, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia i d’acord amb el règim de sessions que estableixi el Ple.

Tercer.-   La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats següents:

a)  L’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

b) L’exercici de les atribucions que l’alcaldia, de forma expressa li delegui, les quals  es materialitzaran mitjançant Decret.

c) L’exercici de les competències que el Ple, de forma expressa li delegi.

Quart.-  Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 51.2 del ROF, sens perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva adopció.

Es posa la proposta a consideració dels Grups Municipals. No es fa cap comentari.

Es posa la proposta  a votació.

S’aprova per unanimitat dels assistents, que són 11 dels 11 que formen la Corporació, amb els vots a favor dels 5 Regidors/res del Grup de MES, els vots a favor dels 4 Regidors/res del Grup de CiU i els vots a favor dels 2 Regidors/es del Grup ERC-AM.