Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

D’acord amb l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, l’alcalde o alcaldessa presideix la corporació i té atribuïdes les següents funcions:

a) Representar l'ajuntament.

b) Dirigir el govern i l'administració municipals.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.

o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

 s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b),f), s), k), l) i m).

 

ÀREES DE GESTIÓ MUNICIPAL:

Estructurar les àrees de gestió dels assumptes municipals en quatre àrees, la composició de les qual és:

 

ÀREA

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

GOVERNACIÓ i FINANCES

Francesc Teixidó  Mola

        ERC-AM

REGIDORIES

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

Seguretat i Civisme

Francesc Teixidó  Mola

        ERC-AM

Finances

Raul Delgado Torres

MES

Protocol

Jeroni Busquets Saz

MES

Comunicació i noves tecnologies

Gemma Massana

ERC-AM

Manteniment equipaments municipals

Carme Cambray

MES

Participació ciutadana

Gemma Massana

ERC-AM

 

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

Joan Busquets Saz

Francesc Mayench Ariza

C. i U.

 

ÀREA

REGIDOR/REGIDORA

GRUP

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Francesc Teixidó  Mola

ERC-AM

REGIDORIES

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

Educació, política lingüística

Elvira Larrègula Montserrat

MES

Salut, Benestar Social, Gent Gran

Francesc Teixidó  Mola

         ERC-AM

Patrimoni

Elvira Larrègula Montserrat

MES

Joventut

Gemma Massana

ERC-AM

Actes culturals i festes

Gemma Massana  i

Jeroni Busquets

ERC-AM

MES

Esports

Raul Delgado   i

Gemma Massana

MES

ERC-AM

 

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

Úrsula Olmo Rovira

Francesc Mayench Ariza

C. i U.

 

ÀREA

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

ACTIVITATS ECONÒMIQUES i DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

Elvira Larrègula

 

MES

REGIDORIES

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

Agricultura, Indústria i Comerç

Elvira Larrègula

MES

Medi Ambient i sostenibilitat

Carme Cambray

MES

Promoció Local i Turisme

Elvira Larrègula Montserrat

MES

Empresa i ocupació

Gemma Massana

ERC-AM

 

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

Immaculada Roca Vidal

Úrsula Olmo Rovira

C. i U.

 

ÀREA

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

 

URBANISME I OBRES MUNICIPALS

 

Antoni Perea Hervera

 

MES

REGIDORIES

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

Desenvolupament Urbanístic

Antoni Perea

MES

Infraestructura i Obres

Carme Cambray

MES

Mobilitat

Gemma Massana i Cossialls

ERC-AM

 

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

Joan Busquets Saz

Francesc Mayench Ariza

C. i U.