Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

L’Ajuntament d'Alguaire és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos dels veïns del municipi.

Les competències i funcions del municipi s’estableixen a la normativa de referència, conformada per:

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 84.2 estableix les competències pròpies dels governs locals sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.

b) La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.

c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.

d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals.

e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.

f) La protecció civil i la prevenció d’incendis.

g) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.

i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.

m) La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

 

L’article 66.2 del text refós de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, determina que els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, l'autoorganització, la identitat i la representació locals, la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, la cohesió social, les infraestructures de mobilitat, la connectivitat, la tecnologia de la informació i de la comunicació, els abastaments energètics i la gestió de recursos econòmics.

Segons l’article 66.3 de la mateixa llei, el municipi té competències pròpies en les matèries següents:

La seguretat en llocs públics.

L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.

La protecció civil, la prevenció i l'extinció d'incendis.

L'ordenació, la gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.

El patrimoni historicoartístic.

La protecció del medi.

Els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la defensa d'usuaris i de consumidors.

La protecció de la salubritat pública.

La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.

Els cementiris i els serveis funeraris.

La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.

El subministrament d'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d'aigües residuals.

El transport públic de viatgers.

Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure, el turisme.

La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

 L’article 67 afegeix que tots els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:

Enllumenat públic.

Cementiri.

Recollida de residus.

Neteja viària

Abastament domiciliari d'aigua potable.

Clavegueres.

Accés als nuclis de població.

Pavimentació i conservació de les vies públiques.

Control d'aliments i begudes.

Finalment mencionem la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local en el seu conjunt i més concretament el Títol II que tracta sobre el Municipi i la seva organització i competència.