Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Bop núm. 129 de 8 de juliol de 2015, on es publica la constitució i membres de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions de l’Alcaldia.

Bop núm. 129 de 8 de juliol de 2015, on es publica la delegació de Regidors i competències.

Bop núm. 129 de 8 de juliol de 2015, on es publica la delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

 

ACORDS RELATIUS A L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL

 

Periodicitat de sessions del Ple.

De conformitat amb l'article 46 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la celebració de les sessions  plenàries de caràcter ordinari  es realitzaran l’últim dijous de cada tres mesos naturals (març, juny, setembre, desembre), a les vint-i-una hores. Essent el primer ple a celebrar el dia 24 de setembre de 2015.

 

Creació i composició de la Junta de Govern Local

 

1r. Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres nomenats per l’Alcaldia.

A requeriment del seu president hi podran assistir amb veu i sense vot els/les regidors/es amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com la resta de personal al servei de la Corporació.

2n. La periodicitat de la sessions és mensual, i les sessions tindran lloc els dijous de mitjans de mes (més propers al 15) no festius, a les 21.00 hores, a la sala de reunions de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

3r. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

 

Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

 

President: SR. JOSEP MAS CARPI

Components:   SR. ANTONI SANFELIU JOSA

                         SRA. GEORGINA PROCTER PANE (suplent)

                         SRA. MARIA IMMACULADA ESTADELLA PONT

                          SRA. JUDIT NIUBÓ CAMA (suplent)

 

El sistema seguit en la votació de la comissió seguirà la regla del vot ponderat.

 

Resolucions de l'Alcalde, de data 25 de juny de 2015, en matèria dels següents nomenaments:

 

1)  Tinents d'Alcalde:

 

Primer tinent d'alcalde :         SR. ANTONI SANFELIU JOSA

Segon  tinent d'alcalde :         SRA. GEORGINA PROCTER PANÉ

 

 

2) Membres de la Junta de Govern Local:

 

President :       SR. JOSEP MAS CARPI

Membres :       SR. ANTONI SANFELIU JOSA

                        SRA. GEORGINA PROCTER PANÉ

 

3) Tresorer:

 

SR. ANTONI SANFELIU JOSA

 

Resolucions de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2015, en matèria de delegacions:

 

1) A la Junta de Govern Local:

 

 

Titular de la competència

Òrgan en qui es delega

Atribució delegada

Article

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Representar l’Ajuntament.

 

21.1.b)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

 

 

21.1.d)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.

 

Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

 

Ordenar pagaments i rendir comptes.

 

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)

                   

 

21.1.f)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

 

 

21.1.g)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 

 

21.1.j)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans (sempre que no comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal laboral).

 

21.1 n)

LRBRL

 

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Les contractacions i concessions de tot tipus, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

 

 

21.1.ñ)

LRBRL

 

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

 

 

21.1.o)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

 

- béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost;

 

- béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

 

 

21.1.p

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

 

 

21.1.q)

LRBRL

 

Alcaldia

 

 

Junta de Govern Local

 

Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.

 

 

21.1.r)

LRBRL

 

 

 2) Atribucions en Favor del senyor JOSEP MAS CARPI:

 

a) Càrrecs de representació municipal:

- Alcaldia, Regidoria de Benestar Social i Sanitat, Governació, Recursos Humans, Agricultura i Medi Ambient, Urbanisme i Serveis Municipals

 

b) Representar l’Ajuntament i dirigir el govern i l’administració municipal

 

c) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb  Acció social:

 • Elaboració i execució de programes d’integració social.
 • Gestió dels ajuts, beques i subvencions socials.
 • Polítiques d’integració de la població immigrant.
 • Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions d’acció social.

 

d) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb  la Sanitat:

 • Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions de salut.
 • Campanyes de sensibilització de la salut, etc.
 • Consultori mèdic.

 

e) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb  la Governació:

   -     Brigada municipal.

 • Seguretat ciutadana.
 • Protecció Civil.
 • Convivència ciutadana.
 • Control i tinença d’animals de companyia.

 

f) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb  Recursos Humans:

- Determinació de l’estructura organitzativa.

- Atenció ciutadana

- Jornada i horaris de treball.

 

g) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb agricultura:

Prestació de serveis a la pagesia (Alberg de temporers...)

  -   Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions  sobre agricultura i ramaderia.

  -     Camins municipals.  

  -     Bascula municipal.

  -     Vedats de caça i relacions amb les associacions de caçadors.

  -     Relacions amb les associacions de pagesos.

  -    Relacions amb les entitats que executen la infraestructura de regadiu del Canal Segarra-Garrigues i concentració parcel.lària.

 

h) Atribucions en matèria de medi ambient:

 • Manteniment de jardineria i zones verdes
 • Parc públic.
 • Font de Santa Magdalena.
 • Riu Cercavins.
 • Preservació de les zones d’interès ambiental.
 • Contaminació medi-ambiental, acústica, lumínica, etc.
 • Tractament d’aigües residuals i depuradora i deix

 

 

i) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb urbanisme:

   -     Atribucions relacionades amb el planejament i la gestió urbanística.

 • Programació, contractació i execució de les inversions urbanístiques.
 • Llicències urbanístiques.
 • Control i seguiment de les obres i de la disciplina urbanística.
 • Preservació del Patrimoni Arquitectònic.
 • Rehabilitació d’edificacions.
 • Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions urbanístiques i sobre habitatge.

 

j) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb els serveis municipals:

   -     Programació i control de la brigada municipal.

 • Manteniment i conservació de la via pública.
 • Gestió del servei de subministrament d’aigua.
 • Gestió del servei d’enllumenat públic.
 • Mobiliari urbà.
 • Neteja viària.
 • Manteniment d’edificis públics i de maquinària.
 • Recollida de brossa i tractament de residus.
 • Gestió de la deixalleria municipal
 • Manteniment de jardineria.
 • Tractament d’aigües residuals.
 • Cementiris municipals.

 

 

3) Delegacions de l’Alcaldia en favor del senyor ANTONI SANFELIU JOSA:

 

 1. Càrrecs de representació municipal:

-     Regidoria d’Economia i d’Esports

 

 1. Atribucions en matèria d’Economia:
 • Tesoreria municipal
 • Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar el Departament de Finances de l’Ajuntament.
 • Elaboració, gestió i liquidació dels pressupost i dels comptes generals de l’ajuntament.
 • Expedients de modificació d’ordenances fiscals i nova imposició de recursos locals.
 • Direcció dels serveis de recaptació.
 • Gestió de l’optimització dels fons existents a la Tresoreria.
 • Control de la despesa pública.
 • Relació amb els proveïdors.
 • Control del frau fiscal i expedients sancionadors en matèria competència de les àrees objecte de delegació.

 

 

a) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Esports:

 • Gestió de la  Zona Esportiva.
 • Piscines Municipals.
 • Relacions amb les entitats esportives.
 • Gestió de les instal·lacions esportives.
 • Programació d’activitat esportives pròpies i gestió de les activitats i subvencions relacionades amb actuacions en matèria d’esport i entitats esportives.
 • Relacions amb el FC Verdú-Vall del Corb

 

 

4) Delegacions de l’Alcaldia en favor de la senyora GEORGINA PROCTER PANÉ:

 

a) Càrrecs de representació municipal:

 • Regidoria de Joventut, Turisme i Festes

 

b) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Joventut:

   -     Esplai i associacions juvenils.

 • Programació i gestió de les activitats i subvencions relacionades joventut.
 • Programació i gestió de les activitats lúdiques, socials, culturals, en especial a l’estiu, i a les piscines

 

c) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb el Turisme:

-     Impuls de la promoció turística del municipi a través dels elements que el caracteritzen (Castell, ceràmica, vi).

-        Potenciació de l’Oficina de turisme.

- Col.laboració amb altres municipis (Quart…) i entitats o associacions (Costers del Segre, Vall del Corb, Ciudades de la Ceràmica…)

 

d) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb Festes:

-     Organització de festes i esdeveniments socials i culturals (Fira del Silló, Bacus, Terralada…)

 

5) Delegacions de l’Alcaldia en favor del senior RAMON CARDONA COLELL:

 

a) Càrrecs de representació municipal:

 • Regidoria d’ Ensenyament i Cultura.

  

b) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb l’ensenyament:

 • Relacions amb els centres educatius i formatius.
 • Llars d’infants municipals.
 • Manteniment dels centres públics de primària.
 • Programació i gestió de les activitats i subvencions educatives.

 

c) Dirigir, gestionar, impulsar i inspeccionar els següents serveis relacionats amb cultura:

 • Relació amb les entitats i associacions culturals i teixit associatiu del municipi.
 • Programació, organització i gestió de les activitats culturals
 • Gestió de les activitats i subvencions relacionades amb programacions i actuacions culturals.
 • Promoció i conservació del patrimoni cultural (Castell, poblat ibèric dels Estinclells...) i arqueològic

 

 

Proposta de delegacions del ple en al junta de govern local

 

1r. Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

 

Titular de la competència

Òrgan en qui es delega

Atribució delegada

Article

Ple

Junta Govern Local

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

22.2.j) LRBRL

Ple

Junta Govern Local

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

22.2.k) LRBRL

Ple

Junta Govern Local

Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.

 

22.2.m) LRBRL

Ple

Junta Govern Local

Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i els concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

22.2.n) LRBRL

Ple

Junta Govern Local

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

 

22.2.ñ) LBRL

Ple

Junta Govern Local

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 €, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

- Quan es tracti de béns immobles  o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el pressupost.

- Quan estiguin  previstos en el pressupost  i superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns.

Si superen el 10 per 100 dels recursos ordinaris la competència ho serà en tot cas del Ple (majoria absoluta).

22.2.o) LRBRL

                                              

2n. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

Constitució de Grups Municipals:

 

1. Grup Municipal d’AIPN-AM

Integrat per:

            - JOSEP MAS CARPI

            - ANTONI SANFELIU JOSA

            - GEORGINA PROCTER PANÉ

            - RAMON CARDONA COLELL

 

2. Grup Municipal de CiU

Integrat per:

            - MARIA IMMACULADA ESTADELLA PONT

            - JAUME FONT QUERALTÓ

            - JUDIT NIUBÓ CAMA

 

NOMENAMENTS ENTITATS I ORGANISMES

 

A) Empresa Urgell-Net, S.A.

 

Senyor JOSEP MAS CARPI.

 

B) Consell Esportiu de l'Urgell.

 

Senyor ANTONI SANFELIU JOSA.

 

C) Consells Escolars Municipals, Comissió d’Escolarització primària i secundària i llar d’infants

 

Senyor RAMON CARDONA COLELL

 

D) Associacion Ciudades de la Ceràmica; Associació de la Vall del Corb; Consorci LEADER  Urgell-Pla d’Urgell.

 

Senyora GEORGINA PROCTER PANÉ.

 

C) Comissió municipal de delimitació de termes municipals

 

Senyor JOSEP MAS CARPI i la Senyora. GEORGINA PROCTER PANÉ i el Senyor. JAUME FONT QUERALTÓ i IMMACULDA ESTADELLA PONT (suplent).