Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Les assignacions dels regidors/es:

- L’Alcaldessa de la corporació, la Sra.  Imma Ferret Raventós, exerceix el seu càrrec en règim de dedicació parcial (85%, 32 hores setmanals) i percep la retribució bruta anual de 40.071,46 EUR.

Aquest mandat, els regidors i regidores que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva:

  • Regidora Esther Marmaneu Domingo:

    Matèries relacionades amb cultura i festes, patrimoni, turisme, igualtat, comunicació, transparència i participació ciutadana.

    Dedicació exclusiva amb retribució bruta anual de 30.642,88 EUR.

  • Regidora MªFilomena Martínez Bravo:

    Matèries relacionades amb serveis socials, gent gran, sanitat, consum, habitatge, cooperació, obres i manteniment. Dedicació exclusiva amb retribució bruta anual de 30.642,88 EUR.

La resta de regidors/es reben retribucions per assistència als diversos òrgans de govern, i es consigna la quantitat màxima en cas que assisteixin a la totalitat de les sessions previstes a l'any.
Per tant, els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, percebran els següents imports per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats:

 

a) Per assistència al Ple de l'Ajuntament tots els regidors percebran la quantitat de 391,82 EUR, si bé no es percebran mes de 8 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior i en el que resta de l'any 2019 no es podran percebre més de 4, encara que el nombre de sessions a les quals s'assisteixi fos superior.

b) Per assistència a la Comissió Informativa General de l'Ajuntament en qualitat de membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 253,70 EUR, si bé no es percebran mes de 8 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior i en el que resta de l'any 2019 no es podran percebre més de 4, encara que el nombre de sessions a les quals s'assisteixi fos superior.

c) Per assistència a la Junta de Govern Local, en qualitat de membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 233,64 EUR, si bé no es percebran mes de 48 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior.

 

No es publiquen les retribucions de directius i càrrecs de confiança ja que no existeixen a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos actualment.

Publicació al BOPB de les retribucions dels càrrecs electes, tant per dedicacions totals o parcials com per assistències.