Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

 

Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant la LTC), té per finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia de la rendició de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública (art. 1.2).

 

Segons el preàmbul de la Llei, una societat democràtica i la necessitat que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que l’actuació dels servidors públics s’ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment d’aquests principis, a través de codis de conducta i bones pràctiques que tenen com a destinataris els servidors públics.

 

Dins dels objectius de la LTC, l’article 1 assenyala, entre d’altres: regular i garantir la transparència de l’activitat pública i, alhora, establir els principis i les obligacions de bon govern, d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta Llei.

 

En aquest sentit, la Llei estableix el concepte de bon govern (art. 2.d), sota el qual s’engloben tots aquells principis, obligacions i bones pràctiques que han de seguir els alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de les administracions, per tal d’aconseguir que els interessos públics i generals es realitzin amb la màxima objectivitat i transparència.

 

Pel que fa al bon govern, l’apartat 1r de l’article 55 de la LTC enumera tot un seguit de principis d’actuació i, alhora, estableix, que el Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques, inclosos en l’article 3.1, han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació esmentats (art. 55.3 LTC).

 

El Parlament de Catalunya va aprovar, en data 5 de febrer de 2015, la Moció 179/X sobre les accions per desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en virtut de la qual va instar el Govern de la Generalitat a crear un marc estable de coordinació amb el món local, per desplegar i aplicar la llei en el seu àmbit competencial, i facilitar les formes de cooperació necessàries.

 

Arran d’aquest mandat parlamentari, la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci AOC; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya van impulsar un projecte comú, a través de la signatura d’un conveni marc, per facilitar el compliment de la Llei als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya,

 

El conveni, subscrit en data 2 de juny de 2015, té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració estable a través de la denominada Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), el qual s’ha concretat en un conjunt de recursos jurídics, tecnològics i de formació pels ens locals de Catalunya.

 

En el marc de la XGTC es va crear un grup de treball el qual ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals el qual enumera i descriu els principis ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels alts càrrecs dels ens locals, estableix les normes de conducta i defineix el mecanisme de control intern pels ens locals que l’adoptin i el règim sancionador.

 

Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta corporació, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

Vist el que disposa l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

 

1.  Introducció

 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

 

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

2.  Objecte

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

 • Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.

 

 • Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

 

 

3.  Àmbit subjectiu

 

El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la condició d’alts càrrecs:

 

 • Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.

 

 • Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local.

 

 • Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

 

 

4.  Principis ètics i de bon govern

 

Principis ètics

 

Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb els principis ètics següents:

 

 • Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.

 

 • Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici exclusiu dels interessos públics.

 

 • Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

 • Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.

 

 • Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

 

 

Principis de bon govern

 

 • Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.

 

 • Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible.

 

 • Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.

 

 • Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.

 

 • Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat.

 

 • Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.

 

 • Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis.

 

 • Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i s’incrementi la qualitat dels serveis.

 

 • Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

 

 

5.  Normes de conducta dels alts càrrecs

 

Compromisos generals

 

 • Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.

 

 • Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.

 

 

Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès

 

Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques.

 

Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de seguir els principis següents: 

 

 • Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.

 

 • Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.

 

 • No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final. En  cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec.  

 

 • No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de l’acte i l’entitat que lliura la invitació.

 

 • Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o  allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer pública, amb esment de l’entitat,  persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.

 

 • Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de sostenibilitat i igualtat de gènere.

 

 • Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de desplegament. 

 

 

Compromisos en relació amb la ciutadania

 

 • Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones, d’acord amb la normativa d’aplicació.

 

 • Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

 

 • Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.

 

 • Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

 

6.  Mecanisme de control intern[1]

 

La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi.

 

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

 

 • Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.

 

 • Formular recomanacions i propostes de millora.

 

 • Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.

 

 • Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.

 

 • Promoure la difusió i el coneixement del codi.

 

 • Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència.

 

El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.

 

 

7.  Règim sancionador

 

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

8.  Aprovació, vigència i revisió del codi

 

Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi expressament la seva modificació o derogació.

 

 
 1. En cas que s’acordi crear-ne.