No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple ordinari 18-06-2018 6/2018

Data d'inici de la sessió 18-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació de l’atermenament de dues finques, propietat d’aquest Ajuntament, a la zona del Castell de Farners.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 12/2018.

4.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig a la violència i la impunitat policial.

5.- Informe de l’Alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple 21-05-2018 5/2018

Data d'inici de la sessió 21-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de circulació.

3.- Aprovació de l’informe de seguiment del Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES).

4.- Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponents al primer trimestre de 2018.

5.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 9/2018.

6.- Informe de l’alcaldia.

7.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 24-04-2018 4/2018

Data d'inici de la sessió 24-04-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'inclusió social

3. Acceptació revisió de preus contracte servei recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió deixalleria municipal

4. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018

5. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària d’urbanització del carrer de la Rosa

6. Aprovació inicial del projecte d’obra ordinària d’urbanització del carrer Lliri

7. Proposta del grup municipal de la CUP, per donar suport als comitès en defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta

8. Proposta del grup municipal de la CUP, en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona per delictes d'odi i associació il·lícita

9. Informe de l'alcaldia

10. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple ordinari 19-03-2018 3/2018

Data d'inici de la sessió 19-03-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Determinació de les festes locals per a l’any 2019.

3.- Ampliació del termini en què formaran part de la Mesa Tècnica de l’Habitatge els regidors de l’Ajuntament i els representants de les associacions i entitats.

4.- Ampliar a un any les funcions de coordinador dels consells sectorials municipals.

5.- Donar compte al Ple de les liquidacions del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.

6.- Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021.

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/2018 del pressupost municipal vigent.

8.- Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals de Santa Coloma de Farners.

9.- Informe de l’alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 20-02-2018 2/2018

Data d'inici de la sessió 20-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc sala de plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior

2.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de circulació.

3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2017-2019 de Santa Coloma de Farners.

4.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 2/2018 del pressupost municipal vigent.

5.- Donar compte al Ple dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al quart trimestre de 2017.

6.- Rebuig a la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga3.

7.- Proposta del grup municipal de la CUP de suport a les persones encausades per oposar-se a la línia de molt alta tensió (MAT) al seu pas per les comarques gironines.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, de rebuig al projecte del gasoducte MIDCAT.

9.- Informe de l'alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple ordinari 29-01-2018 1/2018

Data d'inici de la sessió 29-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20 h

Lloc Sala de plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Donar compte de la Resolució de Presidència de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2/2017 en el pressupost de l’OA.
 3. Proposta del grup municipal de la CUP, sotmesa a dictamen de la Comissió Informativa, en relació amb el canvi de nom de la plaça de l’Ajuntament pel de plaça de l’1 d’octubre, i vot particular formulat pel grup de govern.
 4. Informe de l’alcaldia.
 5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple extraordinari 18-12-2017 14/2017

Data d'inici de la sessió 18-12-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2018.

Ple ordinari 18-12-2017 13/2017

Data d'inici de la sessió 18-12-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors.

2. Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de la prestació del servei de recollida i acollida dels animals de companyia domèstics (gossos i gats) perduts, abandonats i/o ensalvatgits.

3. Adhesió i participació a la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines (XCECG).

4. Informe de l'alcaldia.

5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 22-11-2017 12/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017.

 

Ple 20-11-2017 11/2017

Data d'inici de la sessió 20-11-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors

2. Donar compte al Ple de la Corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i del seu Organisme Autònom Residència geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent al tercer trimestre de 2017

3. Informe de l’alcaldia

4. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple 23-10-2017 10/2017

Data d'inici de la sessió 23-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).
 3. Informe de l’alcaldia.
 4. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 09-10-2017 9/2017

Data d'inici de la sessió 09-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

Moció de condemna a la violència de la policia de l’estat espanyol a Catalunya

Ple 25-09-2017 8/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Manifestació de condol per la mort del senyor Josep Beulas i Recasens, Fill Predilecte de Santa Coloma de Farners.
 3. Aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2017-2019 de Santa Coloma de Farners.
 4. Aprovació del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per al cofinançament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’Escola Sant Salvador d’Horta i al pavelló de la Nòria.
 5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’honors i distincions.
 6. Donar compte de la Resolució de l’alcaldia núm. 1310/2017, de suport al Referèndum.
 7. Donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta corresponent al primer semestre de 2017.
 8. Donar compte de l’estat d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, corresponents al segon trimestre de 2017.
 9. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal vigent per a 2017.
 10. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5/2017.
 11. Proposta del grup municipal de la CUP, per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
 12. Informe de l’alcaldia.
 13. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 17-07-2017 7/2017

Data d'inici de la sessió 17-07-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Pròrroga de la vigència del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.

3. Determinació de les festes locals per a l’any 2018

4. Declarar desert el procediment obert per a l’alienació de cinc places d’estacionament i dos trasters

5. Aprovació compte general exercici 2016

6. Donar compte al Ple de la Resolució de Presidència de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2017

7. Proposta conjunta dels grups municipals per una ciutat desmilitaritzada

8. Informe de l'alcaldia

9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 19-06-2017 6/2017

Data d'inici de la sessió 19-06-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Adjudicació del contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners.

3.- Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reforma de la planta baixa de l'Ajuntament per a oficines d'atenció al ciutadà (OAC).

4.- Modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

5.- Modificació de crèdits núm. 3/2017 del Pressupost municipal vigent.

6.- Proposta del grup municipal de CIU, per incorporar un espai a la web per als diferents grups polítics municipals.

7.- Informe de l'alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 15-05-2017 5/2017

Data d'inici de la sessió 15-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Santa Coloma de Farners.

3.- Convocatòria de nova subhasta per a l’alienació de cinc places d’estacionament de vehicles i dos trasters de propietat municipal.

4.- Modificació de crèdits núm. 2/2017 del pressupost municipal vigent.

5.- Proposta del grup municipal de la CUP, per declarar Santa Coloma de Farners municipi compromès amb la banca ètica.

6.- Concessió de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades a la interventora municipal.

7.- Informe de l'alcaldia.

8.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 25-04-2017 4/2017

Data d'inici de la sessió 25-04-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.

3.- Donar compte al Ple del Decret de l'alcaldia de delegació de la potestat sancionadora en matèria de trànsit al Consell Comarcal de la Selva.

4.- Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de facultats en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.

5.- Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

6.- Proposta del grup municipal de la CUP, per comprometre l'Ajuntament a no contractar empreses que operin en paradisos fiscals.

7.- Proposta del grup municipal de la CUP, per al suport i promoció de l'artesania.

8.- Proposta del grup municipal de la CUP, per l'estalvi d'aigua a Santa Coloma de Farners.

9.- Informe de l'alcaldia.

10.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 20-03-2017 3/2017

Data d'inici de la sessió 20-03-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta sessió anterior.

2.- Donar compte de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació

3.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació

4.- Aprovació del Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques realtius al contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners

5.- Informe de l'alcaldia.

6.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 20-02-2017 2/2017

Data d'inici de la sessió 20-02-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Alienació de cinc places d’estacionament i dos trasters.
 3. Pròrroga i revisió de preus del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.
 4. Aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions.
 5. Adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”.
 6. Informe de l’alcaldia.
 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 23-01-2017 1/2017

Data d'inici de la sessió 23-01-2017

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de consultes populars no refrendàries a Santa Coloma de Farners.
 3. Aprovació inicial del Reglament del servei d’aigua potable de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
 4. Proposta del grup municipal de la CUP per un poble lliure de violència de gènere i a favor de la igualtat d’oportunitats.
 5. Informe de l’alcaldia.
 6. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple 20-12-2016

Data d'inici de la sessió 20-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Modificació de crèdits al pressupost de despeses de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.
 2. Modificació de crèdits al pressupost de despeses de l’Ajuntament.
 3. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici de 2017, integrat pel pressupost de la pròpia corporació i el de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta.

Ple 19-12-2016

Data d'inici de la sessió 19-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació acta sessió anterior.
 2. Nomenament de membres per a la renovació del Consell Rector de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta, a proposta del propi Consell Rector i per designació del propi Ajuntament.
 3. Aprovació inicial del Reglament d’honors i distincions.
 4. Dissolució del Consorci de Viles Termals de Catalunya.
 5. Delegació en la Junta de Govern Local de la competència per a la imposició de sancions, qualificades de greus, de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals.
 6. Proposta del grup municipal de la CUP, per a fomentar la participació i informació popular sobre els pressupostos municipals de 2017.
 7. Informe de l’alcaldia.
 8. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 21-11-16

Data d'inici de la sessió 21-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Proposta de suport als encausats pel 9N.
 3. Proposta del grup municipal de la CUP, de suport a totes les persones i Ajuntaments investigats i assetjats per l’Estat Espanyol.
 4. Informe de l’alcaldia.
 5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 24-10-16

Data d'inici de la sessió 24-10-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals, segons la proposta, que entraran en vigor l’1 de gener de 2017.
 2. Aprovació provisional de l’acord de imposició i ordenació de la Taxa per recollida d’animals domèstics perduts o abandonats.
 3. Aprovació inicial del Reglament de consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners.
 4. Proposta per una Administració socialment responsable.
 5. Proposta del grup municipal de la CUP perquè l’Ajuntament realitzi la negociació amb la Generalitat de Catalunya per tal de rebre la gestió del cànon de l’aigua.
 6. Proposta del grup municipal de la CUP per a la redacció d’unes contribucions especials referents a l’aigua.
 7. Proposta del grup municipal de la CUP per a fomentar la participació popular en l’elaboració dels pressupostos municipals de 2017.
 8. Proposta del grup municipal de la CUP per a l’ampliació de l’espai porxat de les mesures de Santa Coloma.
 9. Informe de l’alcaldia.
 10. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

Ple 17-10-16

Data d'inici de la sessió 17-10-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals, segons la proposta, que entraran en vigorl'l de gener de 2017.

3. Aprovació provisional de l'acord de imposició i ordenació de la Taxa per recollida d'animals domèstics perduts o abandonats.

4. Aprovació inicial del Reglament de consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners.

5. Proposta per una Administració socialment responsable.

6. Proposta del grup municipal de la CUP perquè l'Ajuntament realitzi la negociació amb la Generalitat de Catalunya per tal de rebre la gestió del cànon de l'aigua.

7. Proposta del grup municipal de la CUP per a la redacció d'unes contribucions especials referents a l'aigua.

8. Proposta del grup municipal de la CUP per a fomentar la participació popular en l'elaboració dels pressupostos municipals de 2017.

9. Proposta del grup municipal de la CUP per a l'ampliació de l'espai porxat de les mesures de Santa Coloma.

10. Informe de l'alcaldia.

11. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 19-09-16

Data d'inici de la sessió 19-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Donar compte del Decret de l'alcaldia de 7 de setembre de 2016, d'aprovació de les línies fonamentals dels pressupostos de l'Ajuntament i de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta per a l'exercici de 2017.
 • 3. Aprovació del Conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per a la cessió de la gestió de l'ús de sis habitatges de titularitat pública.
 • 4. Resolució de les al•legacions formulades durant el període d'informació pública i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals.
 • 5. Resolució de les al•legacions formulades durant el període d'informació pública i aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes.
 • 6. Informe de l'alcaldia.
 • 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 18-07-16

Data d'inici de la sessió 18-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Determinació de les festes locals per a l'any 2017.
 • 3. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària en els mercats de marxants de dilluns i dissabtes, a Santa Coloma de Farners.
 • 4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la Fira de la Ratafia.
 • 5. Proposta en defensa de l'acollida de les persones refugiades.
 • 6. Proposta de suport a la marxa Som.
 • 7. Proposta per a la transició cap a les energies renovables.
 • 8. Proposta de creació de l'espai "Pere Bassols" a la Biblioteca municipal Joan Vinyoli.
 • 9. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2016.
 • 10.Aprovació del Compte General exercici 2015.
 • 11.1nforme de l'alcaldia
 • 12. Precs, preguntes i control als órgans de govern.

Ple 30-05-16

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:15h

Lloc Saló de sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

 • Nomenament dels membres de les meses electorals per a les Eleccions Generals 2016.

Ple 17-05-16

Data d'inici de la sessió 17-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Moció per demanar la compareixença com a part d'aquest Ajuntament en la querella contra l'Estat espanyol per crims contra la humanitat per l'afusellament de Lluís Mon Pascual, que fou alcalde de Santa Coloma de Farners.
 • 3. Proposta del grup municipal de CIU, d'incorporar individualment a la seu electrònica de la web municipal totes les mocions debatudes al Ple municipal, amb el resultat de les votacions i el posicionament de cada grup municipal.
 • 4. Proposta del grup municipal de la CUP, "fem un pas més cap a la independència, sense por".
 • 5. Proposta del grup municipal de la CUP, per permetre que totes les persones que viuen a Santa Coloma de Farners siguin empadronades censades adequadament.
 • 6. Proposta del grup municipal de la CUP, sobre el transport sanitari.
 • 7. Proposta del grup municipal de la CUP, sobre els talls en el subministrament d'aigua potable.
 • 8. Informe de l'alcaldia.
 • 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 18-04-16

Data d'inici de la sessió 18-04-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Adhesió al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, pels quatre presidents de les diputacions provincials de Catalunya, per la secretària de Govern del TSJC, pel president del Consell dels i1•lustres Col•legis d'Advocats de Catalunya, pel president del Consell de Col•legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya, per l'Associació Catalana de Municipis i per la Federació de Municipis de Catalunya.
 • 3. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió de beques per als alumnes dels centres escolars de Santa Coloma de Farners.
 • 4. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals.
 • 5. Instal•lació caldera de biomassa al CEIP Sant Salvador d'Horta i al Pavelló la Nòria.
 • 6. Donar compte del Pla pressupostari a mig termini 2017-2019.
 • 7. Proposta del grup municipal de CIU per al control i sancions als propietaris que incompleixin l'Ordenança de tinença d'animals.
 • 8. Informe de l'alcaldia.
 • 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 14-03-16

Data d'inici de la sessió 14-03-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Aprovació inicial dels Estatuts de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
 • 3. Aprovació inicial del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, etc.
 • 4. Aprovació inicial del Projecte de reforma del carrer Ave Maria, entre el carrer Francesc Moragas i el carrer Sant Sebastià.
 • 5. Donar compte de la liquidació del pressupost general corresponent a 2015, que inclou el de l'Ajuntament i el de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta.
 • 6. Proposta d'acord de suport al Dia Internacional de les Dones.
 • 7. Informe de l'alcaldia.
 • 8. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 15-02-16

Data d'inici de la sessió 15-02-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació acta sessió anterior.
 • 2. Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns a 31 de gener de 2016.
 • 3. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrológic de la Conca de l'Ebre.
 • 4. Informe de l'alcaldia.
 • 5. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

Ple 25-01-16

Data d'inici de la sessió 25-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 • 2. Aprovació inicial del Projecte de legalització de la urbanització de l'actuació Sector B, polígon 1.
 • 3. Pròrroga del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.
 • 4. Aplicació del 0,5% IBI a projectes de conservació Medi Natural
 • 5. Proposta del grup municipal de CIU en relació a l'ordenança de tinença d'animals domèstics.
 • 6. Informe de l'alcaldia.
 • 7. Precs, preguntes i control als òrgans de govern

Ple 20-06-16

Data d'inici de la sessió 20-06-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 • 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 • 2. Pròrroga de la cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, d'una finca, al sector B, per tal de construir els nous Jutjats de Santa Coloma de Farners.
 • 3. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, etc.
 • 4. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió de beques per als alumnes dels centres escolars de Santa Coloma de Farners.
 • 5. Rebuig als atacs del govern espanyol contra la Llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • 6. Petició a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per tal que posi a disposició de l'Ajuntament sis pisos per tal d'impulsar les polítiques socials municipals.
 • 7. Proposta del grup municipal de la CUP, per habilitar zones de càrrega per a vehicles elèctrics en el municipi.
 • 8. Informe de l'alcaldia.
 • 9. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.