Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

Empleneu la sol·licitud

O empleneu per tramitació presencial

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de les Borges Blanques o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Canals de tramitació

Podeu fer el tràmit online a través d'aquest enllaç.

També podeu entregar la versió imprimible de la instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Queixes, suggeriments i propostes
 
La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea que tramita
Serveis interns.
Classificació temàtica
Atenció a la ciutadania.
Qui el pot demanar
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Canals de tramitació
Presencial/Telemàtic/Correu postal.
Període de l’any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de la sol·licitud
No n'hi ha.
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu
Sense cost.
Documentació a aportar
No cal aportar documentació.
Impresos del tràmit
Documentació complementària que considereu pertinent.
Normativa
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Termini de resolució
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa reguladora del silenci administratiu
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Gestió tributària

La recaptació de l'Ajuntament de les Borges Blanques és gestionada al mateix edifici de l'ajuntament, a la primera planta.

OFICINA DE RECAPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

C/ del Carme, 21

Telèfon: 973 14 28 50 ext. 3

recaptacio@lesborgesblanques.cat

Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.