Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 22-03-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 28-09-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 02-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 10-07-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 09-02-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 31-03-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 19-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 31-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa pel cementiri municipal 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la llicència d'obertura d'establiments 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per concessió de llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules i cadires, etc. 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, etc. 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles (guals) i altres 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 39 reguladora del Preu públic pel subministrament d'aigua, gas i electricitat 15-05-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, altres i rodatge cinematogràfic 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per l'ocupació del mercat municipal 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora del preu públic per la inserció de publicitat als mitjans de difusió municipals (Ràdio Delta i butlletins informatius municipals) 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora del Preu públic per l'estança a la residència Casa Nostra 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per retirada i immobilització de vehicles i altres 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per la col·locació de publicitat a les instal·lacions esportives municipals 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 34 reguladora del Preu públic per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 10-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries 10-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 15-05-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat 15-05-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per conservació de camins municipals (naturaleza rústega) 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per l'arranjament de camins municipals de naturaleza rústica 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per l'expedició de documents administratius i celebració d'events 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles a les vies públiques 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i transports sanitaris 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 42 reguladora de la Taxa per la utilització del domini públic per vehicles amb consideració especial 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida i/o abocament de runes, materials de construcció i altres residus 30-12-2006 Enllaç
Ordenança general núm. 7 reguladora dels Preus públics 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa residència Casa Nostra 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis urbanístics 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la Taxa per l'ús d'instal·lacions municipals no esportives 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 reguladora de la Taxa pels serveis prestats als propietaris d'animals de companyia 31-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 reguladora del Preu públic per la prestació de serveis del centre telemàtic 31-12-2005 Enllaç
Ordenança núm. 36 reguladora del Preu públic pel lloguer d'equips de megafonia i altres aparells anàlegs 31-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 07-04-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de conservació de clavegueram 25-01-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 38 reguladora del Preu públic per la conservació del clavegueram municipal 25-01-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsol, sol i volada de la via pública 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la confecció dels models d'alta de l'Impost de béns immobles (IBI) 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora del Preu públic per la venda i distribució de llibres 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 41 reguladora del Preu públic per amarratges d'embarcacions esportives al port pesquer 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 18-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les Contribucions especials 18-12-2004 Enllaç
Ordenança núm. 31 reguladora del Preu públic pel lloguer d'arcs lluminosos 18-12-2004 Enllaç
Ordenança núm. 37 reguladora del Preu públic per activitats culturals, esportives, educatives i festives 18-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 07-02-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa de falques publicitàries a Ràdio Delta 13-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'Impost sobre despeses sumptuàries 13-12-2001 Enllaç