Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols consultar la documentació que ha estat eliminada? El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El registre de destrucció de documents és el que ha d'informar dels processos d'eliminació dels documents de l'organització.

El Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents regula en el seu article 12 el "registre de destrucció de documents" i n'enumera les dades que ha de contenir.

Podeu consultar aquí la normativa: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=475134&language=ca_ES&action=fitxa

Normativa sobre avaluació i tria documental aplicable: 

 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
 • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
 • Ordre CM/311/2010, de 14 de maig, dels grups de treball de la CNAATD
 • Ordre del conseller de cultura de 8 de febrer de 1994, per la qual s'aprovem les normes d'aplicació de les taules d'avaluació documental.
 • Ordre del conseller de cultura de 15 d'octubre de 1992, per la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de proposta corresponent. 
 • Resolució CMC/599/2009, de 9 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental de delegació de competències en la Comissió Permanent.

Normativa pròpia sobre avaluació documental:

 • Decret d'Alcaldia 1173/2009 del procediment d'eliminació de la documentació original de l'Ajuntament de Cubelles
 • Decret d'Alcaldia 94/2014, de modificació parcial del procediment d'eliminació de la documentació original de l'Ajuntament de Cubelles

ELIMINACIONS 2015

Eliminació 1/2015

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2014_34 27/11/2014 10/02/2015 RS 2014/6187 RE 2015/460 10/02/2015

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
137 Sol·licituds de treball (borsa de treball) Són currículums XALOC 2006-2010 0,7 m/l
Total     0,7 m/l

 

Resolució TAD 137: destrucció total en el termini de dos anys. Consulteu la taula aquí.

Com que la TAD 137 fa referència a les sol·licituds de treball presentades a les administracions públiques a fi de facilitar la selecció de personal per prestar serveis amb caràcter temporal pels casos de màxima urgència, s'ha procedit a consultar a la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria documental (CNAATD). La resposta fou que no es veia inconvenient per a l'aplicació d'aquesta TAD, doncat que la tipologia de la documentació era la mateixa.

Finalment, s'aprova i s'aplica la següent Resolució de la regidoria de cultura i societat núm. 141/2014:

 • Eliminació definitiva dels currículums dels anys 2006 a 2010.

Suport de la documentació: paper.

No existeix suport substitutori. 

 

Eliminació 2/2015                       

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2014_29 15/10/2014 10/02/2015 RS 2014/6187 RE 2015/460 10/02/2015

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
316 Expedients de concessió de bonificació al transport públic  2003-2011 0,7 m/l
Total     0,7 m/l

 

Resolució TAD 316: destrucció total en el termini d'un any. Consulteu la taula aquí.

Es consulta l'aplicabilitat de la TAD a la CNAATD mitjançant correu electrònic, donat que es tracta d'un procediment poc reglat. Com que la funció administrativa és la mateixa, es dóna el vist-i-plau per procedir a la seva eliminació. 

Finalment, s'aprova i s'aplica la següent Resolució de la regidoria de cultura i societat núm. 140/2014:

 • Eliminació definitiva dels expedients relatius a les bonificacions del transport públic dels anys 2003 a novembre de 2010, per les targetes concedides a jubilats i a persones amb discapacitat, donat que té una validesa de quatre anys, i fins desembre de 2011 inclòs per la resta de supòsits de bonificació.
 • Conservació permanent del registre de concessió de les targetes de bonificació, en format electrònic.
 • Eliminació definitiva dels expedients relatius a les bonificacions del transport pels anys desembre 2010 i 2011 per aquelles atorgades a jubilats o a persones amb discapacitat. L'eliminació efectiva es farà respectant escrupulosament les dates marcades a la columna "data d'eliminació" , a l'annex de la resolució. 

Suport de la documentació: paper

No existeix suport substitutori.  

Eliminació 3/2015                       

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2014_35 27/11/2014 26/02/2015 RS 2015/412 RE 2015/1759 26/02/2015

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
293 Permisos d'ocupació temporal de la via pública (expedients d'usos especials de béns de domini públic. 2004-2009 0,7 m/l
Total     0,7 m/l
 

 

En el ple de la CNAATD del dia 13/12/2010 es va acordar canviar el títol de la TAD 293 per expedients d'usos especials de béns de domini públic.

Resolució TAD 293: destrucció total en el termini de cinc anys. Consulteu la taula aquí.

S'aprova i s'aplica la següent Resolució de la regidoria de cultura i societat núm. 9/2015:

 • Aprovar la conservació definitiva dels índexs dels expedients d'ocupació de la via pública
 • Aprovar la conservació de 4 expedients corresponents a grues i casetes d'obres.
 • Eliminació definitiva de 308 expedients d'ocupació de la via pública.

S'eliminen, per departaments:

- Llicències d'ocupació de la via pública, del departament de dinamització: taules i cadires, xurreries, fires d'artesania, dels nyas 2004 a 2009, amb un volum de 0,5 m/l

- Llicències d'ocupació de la via pública, del departament d'urbanisme: grues, talls per mudances, etc. Dels anys 2008-2009, amb un total de 0,2 m/l.

Suport de la documentació: paper

Es conserven els índexs en paper i en electrònic. No hi ha suport substitutori.

Eliminació 4/2015                       

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2014_37 28/11/2014 04/03/2015 RS 2014/429 RE 2015/1759 04/03/2015

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
473 Expedients de queixa i reclamació sobre consum 1996-2008 1,6 m/l
Total     1,6 m/l
 

 

Resolució TAD 473: destrucció total en el termini de cinc anys. Consulteu la taula aquí.

S'aprova i s'aplica la següent Resolució de la regidoria de cultura i societat núm. 10/2015:

 • Aprovar la conservació definitiva dels índexs dels expedients de queixa i reclamació sobre consum (1996-2008) i dels expedients de consum generats pel departament els anys 2007 i 2008 relatius a subvencions i altres temes del departament, i que es determinen a l'informe 3/2015. 
 • Eliminació definitiva de 669 expedients dels anys 1996 a 2008 i la documentació diversa inventariada a l'informe 3/2015. 

Suport de la documentació: paper

Es conserven els índexs en paper i en electrònic. No hi ha suport substitutori.

Eliminació 5/2015                       

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2011_12 27/02/2015 30/04/2015 RS 2015/1009 RE 2015/2908 29/04/2015

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
19 Fulls d'incidències, relacions d'indisposats 2008 0,4 m/l
Total     0,4 m/l
 

 Nota: Resolució de cultura 32/2012, s'ha separat la documentació relativa a 12 treballadors els quals tenen un expedient obert. Aquesta es tramet al departament de Recursos humans per la seva gestió fins al tancament de l'expedient. Total de volum conservat: 0,01 m/l. 

Suport de la documentació: paper

No hi ha suport substitutori.

Eliminació 6/2015                       

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2014_36 28/11/2014 17/06/2015 - - 17/06/2015

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
- Eliminació de fotocòpies de diverses unitats administratives que estan a l'arxiu municipal 1985/2011 2,6 m/l
Total     2,6 m/l
 

 

Es tracta de fotocòpies de documentació original que es conserva a l'arxiu municipal. Segons el document "Relació de documents amb valor administratiu inferior a cinc anys que han de ser eliminats per les unitats administratives un cop hagi acabat el seu període d'utilització"., publicat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaicó, es determina, entre d'altres, que es poden elimina els següents documents: 

- Documents a eliminar un cop utilitzats:

 1. Còpies de documents dels quals se'n conserven els originals a la mateixa unitat administrativa.

- Documents que s'han d'eliminar quan se substitueixin per una versió actualitzada:

 1. Circulars, instruccions, directrius que no han estat produïdes per la unitat orgànica
 2. Còpies de documents d'altres administracions o institucions que només tenen valor referencial com a models, per elaborar informes, nomatives, sistemes d'organització. 

- Eliminar al cap d'un any:

 1. Fotocòpies de justificacions de permisos i llicències que han estat enviades a recursos humans.

- Eliminar quan deixen de tenir interès instrumental per la unitat administrativa

 1. Còpies d'actes col·legiats
 2. Impressió en paper de documents de valor informatiu que estan editats en suport electrònic en entorn web i no han de formar part de l'expedient.

Relació de la documentació a eliminar:

Contingut Dates Volum
Llistats de correspondència: relació de correspondència enviada als departaments que s'extreu del programa de gestió del registre diàriament. Es conserva l'original del registre i els originals en paper de les instàncies 2007-2009 0,7 m/l
"Registre d'entrada de dinamització econòmica": són fotocòpies amb rebut l'original de les instàncies. L'original de les instàncies es troben al registre d'entrada. Del 2009 al 2011, la instància està digitalitzada. A més a més, dins l'expedient de tramitació també hi ha una fotocòpia d'aquesta instància. La informació, doncs, està quatriplicada. Actualent aquest "registre" ja no se segueix fent.  2007-2011 0,9 m/l
Registre d'entrada dels serveis tècnics: son fotocòpies d'instàncies que es troben servades al registre d'entrada municipal. No van generar cap mena d'expedient. 1985/2009 1 m/l
Total   2,6 m/l

 

Tipus de suport: paper

Suport substitutori: es conserva la documentació original. Des del 2009, està digitalitzada.

TOTAL DE METRES LINEALS ELIMINATS EL 2015: 6,7 M/L

ELIMINACIONS 2016

Eliminació 1/2016

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7_2016_02 29/01/2016 01/09/2016 RS 535/2016 (E) RE 2016/6864 (E) 01/09/2016

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
8 Sol·licitud de llicència o permís del personal al servei de l'administració 2013-2014 1,08 m/l
9 Comunicats de vacances del personal al servei de l'administració 2013-2014 1,08 m/l
12 Control horari del personal 2010-2012 0,2 m/l
16 Expedients de convocatòria de selecció del personal 2008-2012 2,4 m/l
18 Baixes i altes ILT 1979/ 2010 1,74 m/l
19 Relacions d'indisposats, fulls d'incidències 2008-2009 0,72 m/l
285 Expedients de variació de nòmina 2006-2010 0,36 m/l
454 Comunicats d'accidents laborals 2000-2010 0,2 m/l
TOTAL     7,78 M/L

 

Podeu consultar totes les taules d'avaluació documental aquí.

Segons el decret d'alcaldia 135/2016, s'ha separat de l'eliminació la documentació referent a treballados amb expedient obert, amb un total de 0,05 m/l. Aquesta conservació s'ha aplicat a totes les taules d'avaluació documental afectades per aquesta eliminació.

Respecte la TAD 16, s'expurga la documentació següent: instàncies per a participar al concurs-oposició o borsa de treball; documentació adjunta a la instància dels candidats que no aconsegueixen plaça, siguin originals o fotocòpies; proves de quaslificació i valoració; exàmens i models de correcció, siguin o no guanyadors; etc. Es conserva definitivament la documentació següent:

 • Expedient de tramitació del concurs oposició o borsa de treball i de les actes del tribunal qualificador.
 • Conservació a l'expedient personal del treballador la documentació següent: nomenament, jurament, acta de presa de possessió i cursos complementaris de formació dels candidats que hagin obtingut plaça.
 • Conservació provisional de tota la documentació de les borses de treball convocades per la corporació mentre aquestes siguin vigents.

Respecte la TAD 285:

 • Expurgació de duplicats, fotocòpies de decrets, fotocòpies de nòmines, fotocòpies d'actes de presa de possessió.
 • Conservació permanent de la documentació original i dels llistats de nòmina.

Suport de la documentació: paper.

No existeix suport substitutori. 

 

ELIMINACIONS 2017

Eliminació 1/2017

Exp. Inici Final Comunicació CNAATD vist-i-plau CNAATD Data eliminació
1.4.7.4_2017_04 13/02/2017 05/05/2017

RS 2017/2851 (E)

RS 2017/4827 (E)

RE2017/5556 (E) 05/05/2017

 

Codi TAD Documentació eliminada Anys Metres lineals
- 68 discs durs, 37 cintes de backup de servidors de correu electrònic i 67 telèfons mòbils, amb documents còpia que prèviament s'havien migrat als nous servidors 1990/2016 1 m/l
Total     1 m/l

 

S'elimina en aplicació de l'ordre de 15 d'octubre de 1992, per la qual "les còpies es podran eliminar automàticament, sempre que els documents estiguin localitzats i en bon estat de conservació".

Suport de la documentació: maquinari, cintes

S'ha mirgat la documentació als nous servidors, únicament s'eliminen còpies. No hi ha documents signats electrònicament.  

Realitza la destrucció l'empresa JUNAN SERVEIS SOLIDARIS, SL i emet certificat de destrucció a data 5 de maig de 2017.

 

Darrera actualització: 18/05/2017