Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

La normativa bàsica sobre règim local defineix les competències pròpies que, amb caràcter general, té el municipi per a la gestió dels seus interessos, que el faculten per promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal.

L'Ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos dels veïns del municipi de Bell-lloc d'Urgell.

Les funcions de l'Ajuntament són les que s'estableixen a la normativa vigent, és a dir:

- Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol. Disposicions sobre Règim Local (títol II, capítols VI i i VII, arts. 83-93 i 94; títol VI, capítol III, arts. 217-221). 

- LLei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text refòs- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova  el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

-Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local.