PROTECCIÓ DE DADES

  • Política de privacitat
  • Tràmits
  •  

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza el Consell Comarcal del Pla d’Urgell de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

 

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.plaurgell.cat és:

 

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Avinguda Prat de la Riba nº 1,

25230 Mollerussa (Lleida)

CIF: P7500012E

 

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

 

Les dades subministrades al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

 

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.


A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

 

Tractament

 

Perquè es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits del Consell

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències del Consell.

Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats del Consell. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats

Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats pel Consell. Les dades no seran cedides a tercers.

Participació Ciutadana

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

 

El temps de conservació de les dades ve determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat pel Consell.

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències del Consell i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

 

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

 

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell o a tercers. El Consell es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

 

4.- Drets dels afectats

 

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què el Consell està tractant les dades:

 

Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té el Consell i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

 

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) Delegat de Protecció de Dades, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Avinguda Prat de la Riba nº 1, 25230 Mollerussa (Lleida) o per correu electrònic a dpd@plaurgell.cat.

 

 

 

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

 

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Avinguda Prat de la Riba nº 1, 25230 Mollerussa (Lleida) o per correu electrònic a dpd@plaurgell.cat.

 

6.- Presentació de reclamacions

 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que el Consell ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

 

 

Annex 1 . Declaració responsable

La prestació dels definits a l’objecte del contracte impliquen que el Contractista assumeix la condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat del Consell Comarcal de Pla d’Urgell i es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:

Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.
El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors.
El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat seran definides pel Consell Comarcal de Pla d’Urgell i seran d’aplicació als tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no automatitzats. El Consell Comarcal de Pla d’Urgell es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.
El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.
En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà al Consell Comarcal de Pla d’Urgell o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud al Consell Comarcal en un termini no superior a 5 dies.
El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i informació responsabilitat del Consell Comarcal de Pla d’Urgell fora de l'Espai Econòmic Europeu.
Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis. En el cas que el Contractista requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per escrit al Consell Comarcal de Pla d’Urgell. A la sol·licitud caldrà establir de forma detallada quins tractaments seran subcontractats i les mesures previstes per part del Contractista per tal de garantir que el tractament per part de l’empresa subcontractada estigui alineat als requeriments del Consell Comarcal. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre el Contractista i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al Contractista.
L’accés i tractament de dades personals del Consell Comarcal de Pla d’Urgell per part del Contractista, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei contractat, sense que concedeixi al Contractista cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal del Contractista.
El Contractista assumeix la responsabilitat davant del Consell Comarcal de Pla d’Urgell per als possibles danys i perjudicis que el Consell Comarcal pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions definides al present document, incloent les possibles sancions per part de les Autoritats de Control del tractament de dades personals.
El Contractista declara haver estat informat igualment que el Consell Comarcal de Pla d’Urgell tractaran les dades personals dels interlocutors del Contractista en el marc dels serveis oferts el Consell Comarcal de Pla d’Urgell. Aquestes dades personals, d'utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment administratiu. Podran accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Prat de la Riba nº 1, 25230 Mollerussa (Lleida).