Obejcte: Línia de Subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestacions d'urgència social, anualitat 2017

Tipus: Subvenció

Data d'atorgament: 9 d'abril de 2018

Dates de vigència: 1-01-2017 a 31-12-2017

Prorrogable: anualment, segons convocatòria que publiqui la Diputació de Lleida


Objecte: Manteniment programa informàtic Hestia. 

 

Data atorgament: 

 

Dates de vigència: 1-01-2017 a 31-12-2017

Prorrogable: anualment, segons convocatòria que publiqui la Diputació de Lleida

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN MATERIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL. ANUALITAT 2017

Drets i obligacions El Consell Comarcal del Pla d’Urgell prestarà als ajuntaments de la seva demarcació, entre d’altres, els següents serveis de cooperació i d’assistència municipal: -Assessorament, elaboració d’informes i redacció de documents relatius al funcionament i a l’activitat dels mitjans en matèria juridicoadministrativa i economicofinancera. -Assessorament den matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística i, organització i prestació de serveis municipals. -Emissió d’informes sobre els expedients tramitats per la concessió de llicències urbanístiques i d’activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental. -Elaboració d’estudis, informes i projectes tècnics relatius a obres i serveis locals.

Import 146198.0

Data de signatura 03-04-59684

Vigent Sí

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Exercici 2017

Dades dels signataris

Per part de la Diputació el Sr. President Joan Reñé i Huguet

Per part del Consell Comarcal el Sr. President Josep Ma. Huguet i Farré

 

Documents Conveni Diputacio 2017