Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 4 Ord / 2019

Data d'inici de la sessió 08-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 8 d’abril de 2019,
a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat de la
Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació. En cas
que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per
un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa
convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i Resolucions.
3. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de
juliol, de morositat i PMP del quart trimestre de l’any 2018 del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
4. Aprovació dictamen de modificació de saldos d’exercicis anteriors. Baixes de drets
reconeguts.
5. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 de l’exercici
econòmic 2019.
6. Aprovació dictamen de l’adhesió a l’acord marc de subministrament de paper amb
destinació a les entitats locals.
7. Aprovació dictamen del Conveni Espais Naturals de Ponent any 2019.
8. Aprovació dictamen del registre d’activitats de tractament.
9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 150/2019, d’1 de març, relatiu a
l’aprovació del Conveni en pràctiques entre el Consell Comarcal i la UOC.
10. Aprovació dictamen de la convocatòria i les bases reguladores d’ajuts individuals de
menjador escolar per a necessitats socioeconòmiques dels alumnes escolaritzats
en centres docents de la comarca del Pla d’Urgell. Curs 2019-2020.
11. Aprovació dictamen de l’expedient de contractació del servei de menjador del
centre escolar “ El Sitjar” de Linyola.
12. Assumptes d’urgència.
13. Precs i preguntes.

Documents 4 Ord - 2019

Ple 3 Ord / 2019

Data d'inici de la sessió 11-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 11 de març de 2019, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

1. Aprovació acta anterior.

2. Decrets i Resolucions.

3. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació 2018, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els Ajuntaments de la comarca.

4. Aprovació dictamen de la pròrroga del contracte del servei de teleassistència.

5. Aprovació dictamen de la pròrroga del contracte de gestió del servei públic d'explotació de la planta de lixiviats de l’abocador de Castellnou de Seana.

6. Assumptes d’urgència.

7. Precs i preguntes.

Documents 3Ord-2019

Ple 11

Data d'inici de la sessió 20-12-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 7 de l’exercici
econòmic 2018.
4. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 462/2018, d’aprovació
de les bases dels tècnics d’ocupació.
5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 495/2018, relatiu a la
regularització de la fitxa 43 del contracte programa. anualitat 2017. Plans locals i
comarcals de joventut i tècnic compartit.
6. Aprovació dictamen de ratificació dels estatuts del Consorci de normalització
lingüística.
7. Aprovació de la modificació del finançament en les actuacions de campanya de
prevenció 2016 de l´ARC.
8. Aprovació dictamen de reconeixement de compatibilitat amb exercici d’activitat
privada del personal laboral.
9. Aprovació dictamen de les bases del procés selectiu mitjançant concurs-oposició
per a la selecció d'un tècnic administratiu adscrit a secretaria.
10. Aprovació dictamen del pressupost i plantilla personal.
11. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 509/2018, relatiu a
l’autorització de canvis en el personal adscrit al servei de transport escolar de la
comarca del Pla d’Urgell. ruta núm. 1 a la Salle.
12. Aprovació dictamen de ratificació del Decret de Presidència 514/2018, d’aprovació
del Conveni per al desplegament del servei d’atenció integral local per a les
persones LGBTI entre la direcció general d’igualtat i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
13. Aprovació dictamen del programa dinàmica educativa 2018/2019.
14. Aprovació dictamen XIII Bases il·lustració i poesia Sol del Pla.
15. Aprovació dictamen de l’addenda del Conveni entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i els municipis de la comarca en matèria de serveis socials, polítiques de
joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Plans
locals de joventut, anualitats 2018/2019.
16. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa, referent als serveis socials bàsics establerts al
contracte programa 2016-2019.
17. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Pla
d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa relatiu al Centre de distribució d’aliments.
18. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació amb l’aplicació dels serveis
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: programes
d’atenció social i educativa davant les situacions de risc. fitxa 2.2. del contracte
programa. 2016/2019.
19. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació amb la gestió de la fitxa 7 “
Migracions i ciutadania”. Anualitats 2016-2019.
20. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en relació amb la implementació de la fitxa 37
“Plans i mesures d’igualtat en el treball”. Any 2016-2019.
21. Aprovació dictamen de la modificació reglament ajuts urgència social.
22. Assumptes d’urgència.
23. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 11

Ple 10

Data d'inici de la sessió 12-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 12 de novembre de
2018, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (C/ Prat
de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a continuació. En
cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per
un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa
convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.
1. Aprovació actes anteriors.
2. Decrets i resolucions.
3. Donar compte dels comptes de tresoreria 3r trimestre de 2018.
4. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6 de l’exercici
econòmic 2018.
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5 de
juliol, de morositat i PMP del tercer trimestre de l’any 2018 del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.
6. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 368/2018 d’aprovació de despeses
indirectes de personal 2018.
7. Aprovació dictamen de la revisió de preus explotació EDARS Pla d’Urgell durant
l’anualitat 2017.
8. Aprovació dictamen del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa, el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana per a la
promoció turística conjunta dels equipaments turístics de les tres entitats.
9. Aprovació dictamen de ratificació Decret 453/2018 d’aprovació addenda al Contracte
Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat, per al 2018 i 2019.
10. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 8 de Golmés a l’Institut La Serra.
11. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 7 de Sidamon a l’Institut La Serra.
12. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 5 de Vila- sana a l’Institut La Serra.

13. Aprovació dictamen de modificació del contracte de gestió del servei públic de
transport escolar de la comarca del Pla d’Urgell per als cursos 2010/2011 a
2021/2022, en relació amb la ruta núm. 4 del Poal a l’Institut La Serra.
14. Aprovació dictamen de les beques de menjador escolar, curs 2018-2019.
15. Aprovació dictamen del Pla prevenció residus comarcal.
16. Aprovació dictamen del conveni entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consell
Comarcal de la Noguera per al tractament de lixiviats procedents de dipòsits
controlats de residus urbans o industrials assimilables.
17. Aprovació dictamen de la modificació del finançament de la subvenció de prevenció
de residus de l’any 2015.
18. Assumptes d’urgència.
19. Precs i preguntes.

 

Documents conv_ple_octubre_09112018

Ple 9

Data d'inici de la sessió 11-10-2018

Hora d'inici de la sessió 13:45

Lloc Sala de plens del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Extraordinari i Urgent que es farà el proper dia 11 d’octubre de 2018, a les 13.45 hores, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, (C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu seguidament. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard.

La urgència en la convocatòria del present Ple ve motivada atès que la tècnica administrativa adscrita als serveis de secretaria, ha sol·licitat acollir-se a la jubilació parcial, mitjançant un contracte de relleu i per la possibilitat que a partir de l’any 2019 es faci una reforma del sistema de pensions que comporti una modificació de les bases reguladores de les pensions i de les condicions per tal de poder acollir-se a la jubilació parcial.

1. Aprovació de la urgència de l’únic punt a tractar.

2. Aprovació de les bases de la convocatòria per a la selecció d’un/a tècnic/a administratiu/va adscrit/a als serveis de Secretaria.

Documents 9CONVOC_PLE_111020181539082202959.docx.pdf

Ple 8 / 2018

Data d'inici de la sessió 01-10-2018

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Proposta d’aprovació definitiva del Compte general de l’exercici 2017.
4. Proposta d’aprovació de la massa salarial de l’exercici 2018.
5. Proposta d’aprovació de l’increment salarial de l’exercici 2018 d’acord amb la llei de
pressupostos de l’exercici 2018.
6. Proposta d’acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
7. Donar compte dels comptes de tresoreria 2n trimestre de 2018.
8. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 de l’exercici
econòmic 2018.
9. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 285/2018 de sol·licitud de subvenció
d’acord amb Resolució TES/947/2018, per dur a terme un projecte de prevenció de
residus.
10. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 294/2018 de sol·licitud de subvenció i
aprovació de memòria descriptiva del pla de treball, pressupost i addenda del
Conveni amb l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell per desenvolupar el programa
Catalunya Emprèn 2018.
11. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 298/2018 de sol·licitud de subvenció
d’acord amb Resolució TES/1250/2018, d’11 de juny, de convocatòria per a la
concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica de residus municipals.
12. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 326/2018 d’aprovació de la convocatòria
i bases que regiran la provisió temporal d’un lloc de treball de tècnic auxiliar
informàtic.
13. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 349/2018 d’aprovació del Pla Seguretat
i Salut obres reposicions i millores EDARS 2018.
14. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 367/2018 d’adscripció al projecte Espais
Naturals de Ponent.

15. Aprovació dictamen de l’expedient ordenances fiscals any 2019.
16. Aprovació dictamen de ratificació de decrets referents al transport escolar:
16.1 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 304/2018 de modificació del
contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla
d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022 en relació amb la ruta
Torregrossa- Institut Terres Ponent- Institut la Serra pel curs 2018/2019.
16.2 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 307/2018 de modificació del
contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla
d’Urgell per als cursos 2010/2011 a 2021/2022 en relació amb la ruta Bellvís-
Arcs- Institut Terres Ponent- Institut la Serra pel curs 2018/2019.
16.3 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 309/2018 de modificació del
contracte de transport obligatori d’alumnes de la comarca del Pla d’Urgell
escolaritzats al centre d’educació especial SILOÉ de Mollerussa pel curs escolar
2018-2019.
16.4 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 339/2018 de modificació del
contracte de gestió del servei públic de transport escolar de la comarca del Pla
d’Urgell per cursos 2010/2011 a 2021/2022. Modificació ruta Palau- Institut
Terres Ponent- Institut la Serra pel curs 2018/2019.
16.5 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 344/2018 d’autorització de canvi de
vehicle i personal ruta 3A transport escolar.
16.6 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 345/2018 d’autorització de canvi de
vehicle, personal i ruta ruta 4 a La Serra transport escolar.
16.7 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 346/2018 d’autorització de canvi de
personal ruta 5 a La Serra transport escolar.
16.8 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 351/2018 d’autorització de canvi
personal ruta 8 a la Serra.
16.9 Aprovació dictamen de ratificació del Decret 352/2018 d’autorització nova
parada ruta 2 a la Salle.
17. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 358/2018 d’aprovació sol·licitud del nou
Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell per a la prestació dels serveis dels Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció precoç (CDIAP).
18. Assumptes d’urgència.
19. Precs i preguntes.

Documents 8CONVOC_PLE_011020181537873366365.pdf.pdf

Ple 7

Data d'inici de la sessió 27-07-2018

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 27 de juliol de
2018, a les 13.30 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació actes anteriors.
2. Decrets i resolucions.
3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l’exercici
econòmic 2018.
4. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5
de juliol, de morositat i PMP del segon trimestre de l’any 2018 del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell.
5. Aprovació dictamen de la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
3, reguladora de la taxa general de residus que compren: el dipòsit i eliminació
de residus sòlids urbans i tractament de lixiviats interns, el tractament de la
fracció orgànica a planta de compostatge i tractament i gestió dels residus
especials en petita quantitat.
6. Aprovació dictamen del Pla d’Igualtat.
7. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 262/2018, relatiu a la petició de
l’addenda del Contracte Programa serveis socials 2018-2019.
8. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació del Protocol de pobresa
energètica.
9. Aprovació dictamen de la proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració
entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de
cooperació i assistència municipal, anualitat 2018.
10. Aprovació dictamen de l’adjudicació del contracte d’obres reposicions i millores
EDARS 2018.
11. Aprovació dictamen de l’aportació Conveni ponent actiu.
12. Assumptes d’urgència.
13. Precs i preguntes.

Documents Ple 07-2018

Ple O / 6 - 2018

Data d'inici de la sessió 11-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 11 de juny de
2018, a les 21.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 de l’exercici
econòmic 2018.
4. Aprovació dictamen modificació cartipàs i bases d’execució del pressupost a
efectes de regular el cobrament assistències al Consell d’Alcaldes.
5. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 186/2018, relatiu a l’aprovació de
les bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador, curs 2018-2019.
6. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 193/2018, relatiu a l’aprovació de
la convocatòria i bases que regiran el concurs de mèrits per a la provisió
temporal d’un lloc de treball d’educador/a social al centre obert d’estiu i borsa
de treball.
7. Aprovació dictamen de ratificació del Decret 198/2018, relatiu a l’aprovació del
Conveni de col·laboració de les entitats territorials per a l’execució del projecte
estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
8. Aprovació dictamen de l’expedient de contractació d’obres, reposicions i
millores EDARS 2018.
9. Assumptes d’urgència.
10. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 11 de juny

Ple O / 5 - 2018

Data d'inici de la sessió 14-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala Actes Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 14 de maig de
2018, a les 21.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Donar compte de l’informe d’intervenció de compliment de la llei 15/2012, de 5
de juliol, de morositat i PMP del primer trimestre de l’any 2018 del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell.
4. Informe dels comptes de tresoreria del 1r. trimestre de l’exercici 2018.
5. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 de l’exercici
econòmic 2018.
6. Aprovació dictamen de les bases de la convocatòria del 21è premi de poesia
M. Mercè Marçal
7. Aprovació dictamen modificació reglament ajuts de menjador escolar.
8. Aprovació dictamen de modificació del contracte de neteja viària.
9. Aprovació dictamen del projecte de reposicions i millores als sistemes de
sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
10. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat,
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en relació amb el projecte via
cicloturística intercatalunya. Fase 1: Lleida-Cervera.
11. Aprovació dictamen d’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent” (XLTI)
període 2017-2019.
12. Assumptes d’urgència.
13. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 14 de maig 2018

Ple O / 4 - 2018

Data d'inici de la sessió 16-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

Tipus Ordinària

Ordre del dia

De conformitat amb els articles 51.1c i 94 i 95 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, us convoco a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc el dia 16 d’abril de
2018, a les 20.00 hores, a la sala d’actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
(C/ Prat de la Riba, 1, de Mollerussa), d’acord amb l’ordre del dia que es transcriu a
continuació. En cas que no es pogués realitzar la sessió per manca de quòrum
d’assistència, representat per un terç del nombre legal de membres del Ple, s’entendrà
reiterada aquesta mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja
hora més tard.
1. Aprovació acta anterior.
2. Decrets i resolucions.
3. Informe dels comptes de tresoreria del 4r. trimestre de l’exercici 2017.
4. Aprovació dictamen de l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes
d’exercicis tancats.
5. Aprovació dictamen de l’expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis
tancats.
6. Donar compte del Decret de Liquidació del pressupost de l’exercici econòmic
2017.
7. Aprovació dictamen de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 de l’exercici
econòmic 2018.
8. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el servei públic
d’ocupació de Catalunya i l’entitat promotora, el Consell Comarcal del Pla d
´Urgell, en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”.
9. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Tàrrega- centre de formació “ la Solana” per a la
impartició de la formació prevista en el marc del programa “Fem ocupació per
a joves”, regulat per l’ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de
l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost.
10. Aprovació dictamen del Conveni per a la impartició de formació, entre el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’empresa ...................................en el marc
del programa “Fem ocupació per a joves”, regulat per l’ordre EMO/256/2015, de
5 d’agost, modificada per l’ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol.
11. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i (***nom de l’entitat contractant) per a l’adquisició d’experiència
professional en empreses en el marc del programa “Fem ocupació per a joves”
regulat per l’ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’ordre
TSF/212/2016, de 29 de juliol.
12. Aprovació dictamen del Conveni de col·laboració vinculat a la convocatòria de
l’ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de treball i
formació 2017, entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de
la comarca.
13. Aprovació dictamen de la pròrroga contracte servei teleassistència.
14. Aprovació dictamen de l’Addenda, per a l’any 2018, del Conveni d’encàrrec de
gestió entre l’Agència Catalana de Consum i el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, per a la realització d’actuacions en matèria de consum.
15. Aprovació dictamen de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2018 del Contracte
Programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les dones i el Consell Comarcal
del Pla d’Urgell per a la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i
la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
16. Aprovació dictamen de la convocatòria subvenció AMPES curs 2017/2018.
17. Assumptes d’urgència.
18. Precs i preguntes.

Documents Convocatòria Ple 16 d'abril