Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El títol segon del Reglament Orgànic Comarcal (d'acord amb el que disposa l'article 12 del Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre) estableix quins són els òrgans del Consell Comarcal, la composició, la durada i les atribucions.

 

ÒRGANS DECISORIS O DE GOVERN: Ple, Presidència, Junta de Govern, vicepresidències, conselleries delegades i Gerència.

Les funcions de cadascun dels òrgans de Govern i la periodicitat de les seves sessions es recullen en el Reglament Orgànic Comarcal - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Composició dels òrgans de Govern - Organigrama polític - Cartipàs - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

 

ÒRGANS DELIBERANTS: comissions informatives, Comissió Especial de Comptes, grups polítics i Consell d'Alcaldes.

Les funcions de cadascun dels òrgans deliberants i la periodicitat de les seves sessions es recullen en el Reglament Orgànic Comarcal - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

 

ÒRGANS COMPLEMENTARIS: Junta de Portaveus, òrgans consultius i de coordinació, òrgans de participació ciutadana i òrgans tècnics.

Les funcions de cadascun dels òrgans complementaris i la periodicitat de les seves sessions es recullen en el Reglament Orgànic Comarcal - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Composició de la Junta de Portaveus i dels òrgans consultius i de coordinació - Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.