Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableix:

 

TÍTOL III - ORGANITZACIÓ COMARCAL

Article 12 - Organització

12.1 Són òrgans del consell comarcal:

a) El ple.

b) La presidència.

c) La vicepresidència.

d) El consell d'alcaldes.

e) La comissió especial de comptes.

12.2 El gerent del consell comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra també l'organització comarcal.

Article 16 - La gerència

16.1 Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

16.2 El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials.

 

 

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès) estableix:

 

TÍTOL SEGON - DE L’ORGANITZACIÓ COMARCAL

Capítol I - Organització necessària

a.1.6. El/la Gerent - Article 20.- Atribucions

1. La gerència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es regula pel que estableix l’article 16 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, o normativa que el substitueixi.

2. El gerent és nomenat i cessat pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del president, prèvia informació a la Junta de Portaveus. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del Consell Comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l’Administració local, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.

3. El/la Gerent d’acord amb les directrius del Ple i les instruccions del President té les atribucions següents:

a) Dirigir l’administració ordinària comarcal i executar els acords del Ple i la Comissió de Govern.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorguin el Ple o la Presidència.

d) Ordenar pagaments i retre comptes.

e) Dirigir el personal de l’entitat.

f) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades.

4. El/la Gerent podrà assistir a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal, tant de caràcter decisori com deliberants, amb veu però sense vot, amb la finalitat d’informar i assessorar en les matèries objecte de la discussió.

Les decisions executòries que dicti el/la Gerent en exercici de les seves atribucions adoptaran la forma de Resolucions i estaran sotmeses als mateixos requisits de publicació, notificació i registre que els Decrets que dicti la Presidència, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de règim local.