Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

El decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableix:

TÍTOL III - ORGANITZACIÓ COMARCAL

Article 12 - Organització

12.1 Són òrgans del consell comarcal:

a) El ple.

b) La presidència.

c) La vicepresidència.

d) El consell d'alcaldes.

e) La comissió especial de comptes.

 

COMPETÈNCIES I FUNCIONS (Decret legislatiu 4/2003)

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-es a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal..

19.3 El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cap cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

19.4 L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.

 

COMPETÈNCIES I FUNCIONS (Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès)

El Reglament Orgànic del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (Font: Seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès) estableix: 

TÍTOL SEGON - DE L’ORGANITZACIÓ COMARCAL

Capítol I -  Organització necessària

Secció II - de l’organització necessària de caràcter deliberant

a.2.4. El Consell d’Alcaldes

 

Article 30 - Naturalesa jurídica.

El Consell d’Alcaldes de la comarca de l’Alt Penedès, és un òrgan necessari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, sense personalitat jurídica pròpia, de caràcter consultiu, per a la participació de tots els municipis de la comarca en el Consell Comarcal. Es regeix pel ROC, pel TRLOCC i per la Llei de règim local.

El Consell d’Alcaldes es integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i pel President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 

Article 31 - Atribucions

1. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.
b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
h) En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
i) Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableix.

2. Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del Consell d’Alcaldes no inferior a la quarta part ho sol·licitin.
3. Així mateix el Consell d’Alcaldes podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. El president del Consell Comarcal, assistit de la Junta de portaveus, si escau, en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que es consideri convenient.
4. El Consell d’Alcaldes també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca.

 

Article 32 - Delegacions

1. L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d’alcalde, o si no n’hi ha, en un regidor. Aquesta delegació haurà de ser comunicada de forma fefaent a la secretaria del Consell Comarcal, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores anteriors a la celebració de la reunió.
2. Si durant el transcurs d’un mandat es modifica la titularitat d’una alcaldia, la persona que ocupi l’alcaldia formarà part del Consell d’Alcaldes amb caràcter automàtic.
3. La modificació del nombre de municipis de la comarca comportarà automàticament la modificació de la seva composició.
4. Quan per l’índole dels temes a tractar, l’alcalde/essa consideri que escau dins de les funcions que té encomanades el seu delegat/da en el propi ajuntament o quan consideri la conveniència de disposar d’assessorament durant el transcurs d’una reunió, podrà assistir acompanyat d’aquestes persones, prèvia comunicació escrita indicant el nom i càrrec de cada persona, a la secretaria del Consell Comarcal, amb una antelació suficient per poder identificar el nombre d’assistents. Aquestes persones assistiran amb veu i sense vot.

 

Article 33 - Composició

1. Són òrgans de govern, el consell general, la comissió permanent, el president.
2. El/la President/a del Consell Comarcal podrà efectuar la delegació de la presidència d’entre els alcaldes de la comarca i que tinguin la condició de conseller comarcal i les seves funcions són les de presidir les sessions, formar l’ordre del dia, elaborar propostes i tenir cura de l’ordre de les reunions.
3. També podrà, quan ho estimi convenient, i sempre de forma consensuada amb el/la president/a del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, convidar a assistir a qualsevol de les reunions amb caràcter permanent o esporàdic, als consellers comarcals o a les persones que, per raó dels temes a tractar, consideri necessari. Aquestes persones tindran dret a veu però no a vot. En tot cas, les invitacions s’efectuaran pel mateix òrgan convocant de les sessions.
4. El/la secretari/ària és el del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o funcionari en qui delegui, i les seves funcions són les de redactar les actes de les reunions, transcriure-les en els llibres adequats i suficients, donar fe dels acords i de les conclusions que s’adoptin i comunicar-les on correspongui. 

 

Article 34 - Consell General

1. El Consell d’Alcaldes funciona ordinàriament en Consell General.
2. El Consell General l’integren la totalitat dels membres que componen el Consell d’Alcaldes. L’exercici del càrrec de membre del Consell d’Alcaldes és a títol gratuït, sense que es pugui percebre cap mena de contraprestació o indemnització.

 

Article 35

1. Tenen dret a vot, els alcaldes, o els regidors en qui deleguin en els termes de l’article 32.
2. Les propostes que siguin d’interès pels municipis, i hagin de ser aprovades pel Ple comarcal, s’hauran de trametre als ajuntaments corresponents, amb temps suficient a la data de celebració del Ple, per tal que els ajuntaments puguin presentar els informes o les objeccions pertinents.
3. Els informes o les objeccions que formulin els ajuntaments en relació a les propostes assenyalades en el paràgraf anterior, s’hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal, amb l’antelació suficient per a ser sotmès a informe de la Comissió informativa corresponent, per a la seva posterior aprovació del Ple.

4. Les propostes i els informes s’aproven per majoria dels membres presents.
5. Únicament en els casos previstos en les lletres a), d), e), f), g) i h) de l’article 31, serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents en primera votació, o de la majoria simple, en segona votació.

 

Article 36 - Sessions, convocatòria i ordre del dia

1. Les reunions del Consell d’Alcaldes seran ordinàries i extraordinàries.
2. El Consell d’Alcaldes s’ha de reunir almenys un cop cada mes, convocat pel/per la president/a del Consell d’Alcaldes. També es pot reunir a instància del Ple Comarcal, del/de la president/a del Consell Comarcal o d’una tercera part dels alcaldes que integren el Consell d’Alcaldes.
3. La periodicitat i l’horari de celebració de les reunions, s’establirà en la primera reunió que se celebri, després de la constitució del Consell Comarcal i podrà ser modificable al llarg de la legislatura.
4. La convocatòria de les reunions del Consell d’Alcaldes correspon al seu president/a, i la formulació de l’ordre del dia l’efectuaran els presidents del Consell d’Alcaldes i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, de forma consensuada; a tal efecte el secretari els facilitarà la relació dels expedients que, pel fet d’estar totalment conclosos puguin presentar-se a la reunió.
5. Totes les convocatòries es faran únicament mitjançant telèfon, fax o correu electrònic, amb quatre dies d’antelació, com a mínim.
6. L’ordre del dia de les sessions, s’integra per la relació circumstanciada dels assumptes que s’hagin de tractar en la sessió.
7. Les actes de les sessions anteriors es lliuraran per correu electrònic conjuntament amb la convocatòria; si es lliurés en el moment de l’inici de la reunió següent, es disposarà d’un termini no superior a quinze minuts per a la seva lectura i posterior aprovació, si escau.
8. Seran d’aplicació al Consell d’Alcaldes les normes de funcionament previstes per a les comissions informatives.

 

Article 37 - Durada

La durada del Consell d’Alcaldes és indefinida i es renova cada vegada que es renovin els alcaldes dels municipis de la comarca.